รายชื่อนักเรียน No, รหัส, ชื่อ-สกุล, ระดับชั้น, ห้อง 1,12570,เด็กชายอรรคเดช ช่องวารินทร์,ม.2,1 2,12733,เด็กชายจตุพงศ์   ไชยสิทธิ์,ม.2,1 3,12734,เด็กชายจิรศักดิ์   เจนไพร,ม.2,1 4,12736,เด็กชายโชคชัย   เทียบพิมพ์,ม.2,1 5,12738,เด็กชายณัฐวุฒิ   บุตรโคตร,ม.2,1 6,12739,เด็กชายเดชสิทธิ   กำมา,ม.2,1 7,12740,เด็กชายทนงเดช   พูนพานิช,ม.2,1 8,12741,เด็กชายทักษ์ดนัย   วงษ์ป้อง,ม.2,1 9,12742,เด็กชายธณชัย   สุพรหม,ม.2,1 10,12743,เด็กชายธนภัทร   ผงบุญธรรม,ม.2,1 11,12744,เด็กชายธนวัฒน์   สอนสุภาพ,ม.2,1 12,12745,เด็กชายธนศักดิ์   อาจหาญ,ม.2,1 13,12746,เด็กชายนนทพัทธ์   ป้องนาลา,ม.2,1 14,12747,เด็กชายปรเมศวร์   สว่าง,ม.2,1 15,12748,เด็กชายปิยวัฒน์   พิมพ์สาลี,ม.2,1 16,12749,เด็กชายเปรมปรีดา   โสกัณทัต,ม.2,1 17,12750,เด็กชายภูมิพัฒน์   น้อยน้ำคำ,ม.2,1 18,12751,เด็กชายรัฐภูมิ   สอนสุภาพ,ม.2,1 19,12753,เด็กชายสรยุทธิ์   สุพรมอินทร์,ม.2,1 20,12754,เด็กชายสิรตนัย   หล้าแหล่ง,ม.2,1 21,12755,เด็กชายอภิรักษ์   สีลาสัย,ม.2,1 22,12756,เด็กชายอัฑฒกร   โคตรมงคล,ม.2,1 23,12757,เด็กหญิงกนกวรรณ   ช่วงชัย,ม.2,1 24,12758,เด็กหญิงกรวิภา   จำปาศิริ,ม.2,1 25,12760,เด็กหญิงจิราพร   ศรีบุรินทร์,ม.2,1 26,12761,เด็กหญิงจีรวรรณ   ธนูสา,ม.2,1 27,12762,เด็กหญิงชลธิชา   อุ่นพรม,ม.2,1 28,12763,เด็กหญิงฑิราพร   สีทาสังข์,ม.2,1 29,12764,เด็กหญิงณัฐชา   คำฉลาด,ม.2,1 30,12766,เด็กหญิงบุษยา   ไชยราช,ม.2,1 31,12767,เด็กหญิงปนัดดา   เมืองวงศ์,ม.2,1 32,12768,เด็กหญิงพรชิตา   ประเสริฐสังข์,ม.2,1 33,12769,เด็กหญิงพรรณิภา   สิมะลิ,ม.2,1 34,12770,เด็กหญิงรมย์ธีรา   ศิริวัฒน์,ม.2,1 35,12771,เด็กหญิงรัตนาภรณ์   รัตนมงคล,ม.2,1 36,12772,เด็กหญิงลภัส   แก้วกัณหา,ม.2,1 37,12773,เด็กหญิงวนัสนันท์   รอดพูล,ม.2,1 38,12774,เด็กหญิงวรัชยา   โสมาศรี,ม.2,1 39,12775,เด็กหญิงวรินยุพา   นามวงศ์,ม.2,1 40,12776,เด็กหญิงวลัยพร   หอยมณี,ม.2,1 41,12777,เด็กหญิงศิรินภา   สอนดี,ม.2,1 42,12778,เด็กหญิงสาวิกา   คำมานิตย์,ม.2,1 43,12779,เด็กหญิงหญิงวรนุช   ต้นวัง,ม.2,1 44,12780,เด็กหญิงอัจฉริยากร  แก่นชัยภูมิ,ม.2,1 45,12923,เด็กชารปริวัฒน์ พันลา,ม.2,1 46,12947,เด็กหญิงภัทรธิดา อินทร์ก้อ,ม.2,1 47,12949,เด็กหญิงวิฑิตา บอนสิทธิ์,ม.2,1 48,13007,เด็กหญิงเยาวลักษณ์   แพงจอมซา,ม.2,1 49,13015,เด็กชายธนกรจิต สำรวย,ม.2,1 50,13018,เด็กหญิงธัญยธรณ์  พฤติกมลเศรษฐ,ม.2,1 51,13265,เด็กชายสรศํกดิ์ ศรียณา,ม.2,1