รายชื่อนักเรียน No, รหัส, ชื่อ-สกุล, ระดับชั้น, ห้อง 1,12407,เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยแสง,ม.1,1 2,12408,เด็กชายเกื้อกูล สีระสูงเนิน,ม.1,1 3,12409,เด็กชายคณิศบุญ หอมสุดชา,ม.1,1 4,12410,เด็กชายชินวัตร ญาติทอง,ม.1,1 5,12411,เด็กชายณัฐพล  หามณี,ม.1,1 6,12412,เด็กชายถนอมพงศ์ ศรีมงคล,ม.1,1 7,12413,เด็กชายธนา  ธะนะปัตร์,ม.1,1 8,12414,เด็กชายนาธาร แก้วกัณหา,ม.1,1 9,12415,เด็กชายปธานิน มาทวงค์,ม.1,1 10,12416,เด็กชายปองชัย ม้าวมงคล,ม.1,1 11,12417,เด็กชายปิยวัช แวงชัยภูมิ,ม.1,1 12,12418,เด็กชายพงศ์พัศ จำปานิล,ม.1,1 13,12419,เด็กชายพงศภัฏ สิงห์ทอง,ม.1,1 14,12420,เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สอนสุภาพ,ม.1,1 15,12421,เด็กชายพิพัฒน์ แก้วดวงดี,ม.1,1 16,12422,เด็กชายพีรพล เจนไพร,ม.1,1 17,12423,เด็กชายเพชรอังคาร พรมภักดี,ม.1,1 18,12424,เด็กชายภานุวัฒน์ พรมลารักษ์,ม.1,1 19,12425,เด็กชายยุคุณเดช ลาธิ,ม.1,1 20,12426,เด็กชายวีรภัทร สุธงษา,ม.1,1 21,12427,เด็กชายศุภณัฐ  สมนาม,ม.1,1 22,12428,เด็กชายสิริศักดิ์ การเพียร,ม.1,1 23,12430,เด็กชายอดิเทพ  จันทนา,ม.1,1 24,12431,เด็กชายอดิศักดิ์ วุ่นชีลอง,ม.1,1 25,12432,เด็กชายอภิชิต   มาปัสสา,ม.1,1 26,12433,เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูน้ำทอง,ม.1,1 27,12434,เด็กชายอมเรศ หลักฐาน,ม.1,1 28,12435,เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทะพินิจ,ม.1,1 29,12436,เด็กหญิงขวัญภิรมย์ บุญหนา,ม.1,1 30,12437,เด็กหญิงจิรภา นันธิเสน,ม.1,1 31,12438,เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วกันหา,ม.1,1 32,12439,เด็กหญิงชลิตา ธรรมผาลา,ม.1,1 33,12440,เด็กหญิงธัญวลัย  พิลาชื้น,ม.1,1 34,12441,เด็กหญิงนริศรา สุวรรณชาติ,ม.1,1 35,12442,เด็กหญิงนิดานุช โสภารักษ์,ม.1,1 36,12443,เด็กหญิงนิพาดา บุญสนัด,ม.1,1 37,12444,เด็กหญิงพรชนะกาญน์ สิทธิ,ม.1,1 38,12445,เด็กหญิงพรธิภา กุหลาบเพ็ชร์,ม.1,1 39,12446,เด็กหญิงมลธิรา นาที,ม.1,1 40,12447,เด็กหญิงสุธาสินี เทพสวัสดิ์,ม.1,1 41,12448,เด็กหญิงอารัทธา แก้วดวงดี,ม.1,1 42,12449,เด็กหญิงอิศฉราภรณ์  โชกระโทก,ม.1,1 43,12450,เด็กหญิงอุมาพร พรมสุปัส,ม.1,1 44,12714,เด็กชายสุริเชษ ขันทะคีรี,ม.1,1