รายชื่อนักเรียน No, รหัส, ชื่อ-สกุล, ระดับชั้น, ห้อง 1,101,เด็กชายจตุพงษ์ แสงโสดา,ม.1,1 2,102,เด็กชายเฉลิมศักดิ์  โสมาศรี,ม.1,1 3,103,เด็กชายชุติพล  มณีศรี,ม.1,1 4,104,เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ พรหมมนตรี,ม.1,1 5,105,เด็กชายณัฐภูมิ ไชยยงค์,ม.1,1 6,106,เด็กชายทองกร  ธนสีลังกูร,ม.1,1 7,107,เด็กชายแทนไทย สังข์แก้ว,ม.1,1 8,108,เด็กชายธนกฤต  แสงโฮง,ม.1,1 9,109,เด็กชายธนวุฒิ  ขันติยู,ม.1,1 10,110,เด็กชายธนากร  การประเสริฐ,ม.1,1 11,111,เด็กชายนภสินธุ์  ศรีจำปา,ม.1,1 12,112,เด็กชายนราธิป  ประทุมสิทธิ์,ม.1,1 13,113,เด็กชายนวภัทร  สร้อยจันดา,ม.1,1 14,114,เด็กชายปรมี  จันปัญญา,ม.1,1 15,115,เด็กชายปรเมศ  พันธเดช,ม.1,1 16,116,เด็กชายปวริศ  บรรพลา,ม.1,1 17,117,เด็กชายปิยะพงษ์  โพนทอง,ม.1,1 18,118,เด็กชายสมัชญ์  นามวงษา,ม.1,1 19,119,เด็กชายอธิยุรต  ธรรมผาลา,ม.1,1 20,120,เด็กชายอนุพงศ์ แซไซย,ม.1,1 21,121,เด็กชายอภิรักษ์  ชัยชนะ,ม.1,1 22,122,เด็กชายอำพล  ก้อมมะณี,ม.1,1 23,123,เด็กหญิงเกวลิน  สอนสุภาพ,ม.1,1 24,124,เด็กหญิงดวงมณี  สุนา,ม.1,1 25,125,เด็กหญิงติณณา  เปาวะนา,ม.1,1 26,126,เด็กหญิงธนัชพร ลือเดช,ม.1,1 27,127,เด็กหญิงนภสร  ทินวงศ์,ม.1,1 28,128,เด็กหญิงนันทิชา บุญขันธ์,ม.1,1 29,129,เด็กหญิงปริญญาพร แวงโพธิ์สา,ม.1,1 30,130,เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน บุตรท้าว,ม.1,1 31,131,เด็กหญิงพุทธิกาล  คำบุยา,ม.1,1 32,132,เด็กหญิงภัศธรินทร์  ศรีไชยวาน,ม.1,1 33,133,เด็กหญิงวนิดา  แพงศรี,ม.1,1 34,134,เด็กหญิงวริศรา  ไชยสิทธิ์,ม.1,1 35,135,เด็กหญิงวิภาทิพย์  สินหิรัญเกริกไกร,ม.1,1 36,136,เด็กหญิงศรัญญา มูลเสน,ม.1,1 37,137,เด็กหญิงสุทัตตา  ประการแก้ว,ม.1,1 38,138,เด็กหญิงสุธิมา  สอนสุภาพ,ม.1,1 39,139,เด็กหญิงสุประวีณ์  สอนสุภาพ,ม.1,1 40,140,เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทนา,ม.1,1 41,141,เด็กชายฯวรรธ   ชัยศรี,ม.1,1