รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชา พ20202-ฟุตบอล No,รหัส, ชื่อ-สกุล, ชั้น, ห้อง, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต, ครู, วัน, คาบ, วันที่ลงทะเบียน 1,12766,เด็กหญิงบุษยา   ไชยราช,ม.1,1,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 2,12772,เด็กหญิงลภัส   แก้วกัณหา,ม.1,1,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 3,12784,เด็กชายจารุเดช   อ่อนศิริ,ม.1,2,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 4,12826,เด็กหญิงอภิญญา   จิตรศรีดา,ม.1,2,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-30, 5,12830,เด็กชายกิตติพงศ์   วรรณภา,ม.1,3,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 6,12836,เด็กชายธีรภัทร   ผึ่งผาย,ม.1,3,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 7,12839,เด็กชายปิยวัฒน์   ไชยโสดา,ม.1,3,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 8,12843,เด็กชายภูวพล   อาจแก้ว,ม.1,3,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 9,12848,เด็กชายวรวุฒิ   สารพันธ์,ม.1,3,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 10,12850,เด็กชายสรวิชญ์   แก้วคำพัน,ม.1,3,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 11,12852,เด็กชายอุทิศ   สุธงสา,ม.1,3,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-25, 12,12861,เด็กหญิงธิติมา  อินเพ็ชร,ม.1,3,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 13,12872,เด็กชายคีรพัฒน์   ศรีบัว,ม.1,4,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 14,12876,เด็กชายโชติภูมิ   มณีศรี,ม.1,4,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-25, 15,12884,เด็กชายพัฒนา   จันทิหล้า,ม.1,4,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 16,12888,เด็กชายศิรศักดิ์   สอนสุภาพ,ม.1,4,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-25, 17,12890,เด็กชายอนุชา   พาลีวัน,ม.1,4,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 18,12901,เด็กหญิงณีรนุช   ไชยโสดาม,ม.1,4,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-12-17, 19,12903,เด็กหญิงพนิดา   สมัยคำ,ม.1,4,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 20,12905,เด็กหญิงพิมพพ์มาดา   ธรรมมิยะ,ม.1,4,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-12-17, 21,12913,เด็กหญิงสุเมษา   วรรณสาร,ม.1,4,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-24, 22,13008,เด็กชายกรวิทญ์ ศรีษามิ,ม.1,4,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,นายเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7,2018-10-26,