รายงานการลงทะเบียนของชั้น ม.3 รหัส, ชื่อ-สกุล, ชั้น, ห้อง, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต, ครู, วัน, คาบ 12120,เด็กชายภูวมินทร์เดชา วงศาสุข,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12120,เด็กชายภูวมินทร์เดชา วงศาสุข,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12152,เด็กชายฐิติภัทร พิมพ์ทอง,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12152,เด็กชายฐิติภัทร พิมพ์ทอง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12407,เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยแสง,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12407,เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยแสง,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12409,เด็กชายคณิศบุญ หอมสุดชา,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12409,เด็กชายคณิศบุญ หอมสุดชา,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12411,เด็กชายณัฐพล  หามณี,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12411,เด็กชายณัฐพล  หามณี,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12412,เด็กชายถนอมพงศ์ ศรีมงคล,ม.3,1,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12412,เด็กชายถนอมพงศ์ ศรีมงคล,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12415,เด็กชายปธานิน มาทวงค์,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12415,เด็กชายปธานิน มาทวงค์,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12416,เด็กชายปองชัย ม้าวมงคล,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12416,เด็กชายปองชัย ม้าวมงคล,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12417,เด็กชายปิยวัช แวงชัยภูมิ,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12417,เด็กชายปิยวัช แวงชัยภูมิ,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12418,เด็กชายพงศ์พัศ จำปานิล,ม.3,1,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12418,เด็กชายพงศ์พัศ จำปานิล,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12420,เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สอนสุภาพ,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12420,เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สอนสุภาพ,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12421,เด็กชายพิพัฒน์ แก้วดวงดี,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12421,เด็กชายพิพัฒน์ แก้วดวงดี,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12422,เด็กชายพีรพล เจนไพร,ม.3,1,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12422,เด็กชายพีรพล เจนไพร,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12425,เด็กชายยุคุณเดช ลาธิ,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12425,เด็กชายยุคุณเดช ลาธิ,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12426,เด็กชายวีรภัทร สุธงษา,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12426,เด็กชายวีรภัทร สุธงษา,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12428,เด็กชายสิริศักดิ์ การเพียร,ม.3,1,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12428,เด็กชายสิริศักดิ์ การเพียร,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12430,เด็กชายอดิเทพ  จันทนา,ม.3,1,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12430,เด็กชายอดิเทพ  จันทนา,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12431,เด็กชายอดิศักดิ์ วุ่นชีลอง,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12431,เด็กชายอดิศักดิ์ วุ่นชีลอง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12433,เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูน้ำทอง,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12433,เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูน้ำทอง,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12434,เด็กชายอมเรศ หลักฐาน,ม.3,1,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12434,เด็กชายอมเรศ หลักฐาน,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12435,เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทะพินิจ,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12435,เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทะพินิจ,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12436,เด็กหญิงขวัญภิรมย์ บุญหนา,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12436,เด็กหญิงขวัญภิรมย์ บุญหนา,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12437,เด็กหญิงจิรภา นันธิเสน,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12437,เด็กหญิงจิรภา นันธิเสน,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12438,เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วกันหา,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12438,เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วกันหา,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12439,เด็กหญิงชลิตา ธรรมผาลา,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12439,เด็กหญิงชลิตา ธรรมผาลา,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12441,เด็กหญิงนริศรา สุวรรณชาติ,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12441,เด็กหญิงนริศรา สุวรรณชาติ,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12443,เด็กหญิงนิพาดา บุญสนัด,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12443,เด็กหญิงนิพาดา บุญสนัด,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12444,เด็กหญิงพรชนะกาญน์ สิทธิ,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12444,เด็กหญิงพรชนะกาญน์ สิทธิ,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12445,เด็กหญิงพรธิภา กุหลาบเพ็ชร์,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12445,เด็กหญิงพรธิภา กุหลาบเพ็ชร์,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12446,เด็กหญิงมลธิรา นาที,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12446,เด็กหญิงมลธิรา นาที,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12448,เด็กหญิงอารัทธา แก้วดวงดี,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12448,เด็กหญิงอารัทธา แก้วดวงดี,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12449,เด็กหญิงอิศฉราภรณ์  โชกระโทก,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12449,เด็กหญิงอิศฉราภรณ์  โชกระโทก,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12450,เด็กหญิงอุมาพร พรมสุปัส,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12450,เด็กหญิงอุมาพร พรมสุปัส,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12591,เด็กชายณัฐวุฒิ รามศิริ,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12591,เด็กชายณัฐวุฒิ รามศิริ,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12596,เด็กชายธัญชนิต ไชยขัน,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12596,เด็กชายธัญชนิต ไชยขัน,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12604,เด็กชายสิทธิกร ดวงศรี,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12604,เด็กชายสิทธิกร ดวงศรี,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12714,เด็กชายสุริเชษ ขันทะคีรี,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12714,เด็กชายสุริเชษ ขันทะคีรี,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 13009,เด็กหญิงรุ่งทิวา หนแสนดี,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 13009,เด็กหญิงรุ่งทิวา หนแสนดี,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 13730,เด็กชายจักรภัทร รามศิริ,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 13730,เด็กชายจักรภัทร รามศิริ,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12453,เด็กชายฆนพัต  ระเบียบแหวน,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12453,เด็กชายฆนพัต  ระเบียบแหวน,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12455,เด็กชายจามิกร ษรจันทร์ศรี,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12455,เด็กชายจามิกร ษรจันทร์ศรี,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12456,เด็กชายเจษฎาภรณ์ แวงสูงเนิน,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12456,เด็กชายเจษฎาภรณ์ แวงสูงเนิน,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12457,เด็กชายฌานวัฒน์ แสงโสดา,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12457,เด็กชายฌานวัฒน์ แสงโสดา,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12458,เด็กชายณฐนนท บุญพงษ์,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12458,เด็กชายณฐนนท บุญพงษ์,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12459,เด็กชายณัฐวุฒิ มนตรี,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12459,เด็กชายณัฐวุฒิ มนตรี,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12460,เด็กชายณัฐวุฒิ สีทาสังข์,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12460,เด็กชายณัฐวุฒิ สีทาสังข์,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12461,เด็กชายดิเรก ปวนคำ,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12461,เด็กชายดิเรก ปวนคำ,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12462,เด็กชายธนพล  ริมโพธิ์,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12462,เด็กชายธนพล  ริมโพธิ์,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12463,เด็กชายธนาเทพ สามผองบุญ,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12463,เด็กชายธนาเทพ สามผองบุญ,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12468,เด็กชายมณฑล ปัญญา,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12468,เด็กชายมณฑล ปัญญา,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12469,เด็กชายระพีภัทร์  ศรีบุรินทร์,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12469,เด็กชายระพีภัทร์  ศรีบุรินทร์,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12470,เด็กชายวรรณชาติ สายยา,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12470,เด็กชายวรรณชาติ สายยา,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12471,เด็กชายวรวุฒิ  เสนานุช,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12471,เด็กชายวรวุฒิ  เสนานุช,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12474,เด็กชายเอื่ออังกูร มีโสภา,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12474,เด็กชายเอื่ออังกูร มีโสภา,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12475,เด็กหญิงคณภรณ์ บุญชัย,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12475,เด็กหญิงคณภรณ์ บุญชัย,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12477,เด็กหญิงชญานุตน์  แสงคณิต,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12477,เด็กหญิงชญานุตน์  แสงคณิต,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12478,เด็กหญิงธนพร สายคำตั้ง,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12478,เด็กหญิงธนพร สายคำตั้ง,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12479,เด็กหญิงนภัสรา ผิวสวัสดิ์,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12479,เด็กหญิงนภัสรา ผิวสวัสดิ์,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12481,เด็กหญิงเนตรนภา ทองอรุณ,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12481,เด็กหญิงเนตรนภา ทองอรุณ,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12482,เด็กหญิงบุษยมาส  อนุศรี,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12482,เด็กหญิงบุษยมาส  อนุศรี,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12483,เด็กหญิงปนัดดา   เสฐถา,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12483,เด็กหญิงปนัดดา   เสฐถา,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12484,เด็กหญิงปริยากร ชาภักดี,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12484,เด็กหญิงปริยากร ชาภักดี,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12485,เด็กหญิงปัตฐมาภรณ์ ฝนธง,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12485,เด็กหญิงปัตฐมาภรณ์ ฝนธง,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12486,เด็กหญิงพรธิชา  เหลาพรม,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12486,เด็กหญิงพรธิชา  เหลาพรม,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12487,เด็กหญิงพัชราภา  ลุนะหา,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12487,เด็กหญิงพัชราภา  ลุนะหา,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12488,เด็กหญิงพัชรี สอนสุภาพ,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12488,เด็กหญิงพัชรี สอนสุภาพ,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12490,เด็กหญิงวรัญญา ยศสุธรรม,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12490,เด็กหญิงวรัญญา ยศสุธรรม,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12492,เด็กหญิงศศิธร  สารมะโน,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12492,เด็กหญิงศศิธร  สารมะโน,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12493,เด็กหญิงอรกัญญา ด่านขุนทศ,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12493,เด็กหญิงอรกัญญา ด่านขุนทศ,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12494,เด็กหญิงเอมิกา จันทร์ท้าว,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12494,เด็กหญิงเอมิกา จันทร์ท้าว,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12587,เด็กชายเจษดา แว่นสว่าง,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12587,เด็กชายเจษดา แว่นสว่าง,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12592,เด็กชายตฤณ แสงสว่าง,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12606,เด็กชายอรรนพ บุหงาเชื้อ,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12606,เด็กชายอรรนพ บุหงาเชื้อ,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12687,เด็กหญิงนริสรา  วงศ์ป้อง,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12687,เด็กหญิงนริสรา  วงศ์ป้อง,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12723,เด็กชายศุภวัฒน์  จันมะโฮง,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 12723,เด็กชายศุภวัฒน์  จันมะโฮง,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12724,เด็กหญิงเจนจิรา สอนนวล,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12724,เด็กหญิงเจนจิรา สอนนวล,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 13005,เด็กหญิงปภัสสร แว่นสว่าง,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 13005,เด็กหญิงปภัสสร แว่นสว่าง,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 13011,เด็กชายพีรณัฐ ศรีสุพัฒน์,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,พฤหัสบดี, 5-6 13011,เด็กชายพีรณัฐ ศรีสุพัฒน์,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 13020,เด็กหญิงมนชญา พุทธิศิริ,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 13020,เด็กหญิงมนชญา พุทธิศิริ,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12497,เด็กชายคมสันต์ อ่อนมาสาย,ม.3,3,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12497,เด็กชายคมสันต์ อ่อนมาสาย,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12498,เด็กชายชนะพล ภักมี,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12498,เด็กชายชนะพล ภักมี,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12499,เด็กชายชิณดนัย ราชแข็ง,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12499,เด็กชายชิณดนัย ราชแข็ง,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12500,เด็กชายณัฐพล พงษ์สพัง,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12500,เด็กชายณัฐพล พงษ์สพัง,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12501,เด็กชายดนุสรณ์ วงษ์ท้าว,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12501,เด็กชายดนุสรณ์ วงษ์ท้าว,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12503,เด็กชายธีรเทพ  ทองจบ,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12503,เด็กชายธีรเทพ  ทองจบ,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12504,เด็กชายนิติธาดา เพชรสังคูณ,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12504,เด็กชายนิติธาดา เพชรสังคูณ,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,จันทร์, 3-4 12505,เด็กชายนิติพัฒน์  สอนสุภาพ,ม.3,3,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12506,เด็กชายปรัชญา แสงไชยวัน,ม.3,3,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12506,เด็กชายปรัชญา แสงไชยวัน,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12511,เด็กชายฤทธิศักดิ์ จำปาไชยศรี,ม.3,3,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12511,เด็กชายฤทธิศักดิ์ จำปาไชยศรี,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12513,เด็กชายศุภณัฐ ทรัพย์สุวรรณ,ม.3,3,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12513,เด็กชายศุภณัฐ ทรัพย์สุวรรณ,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12514,เด็กชายสารสิน บุบผา,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12514,เด็กชายสารสิน บุบผา,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12516,เด็กชายสุวพิชญ์ ยาบุษดี,ม.3,3,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12516,เด็กชายสุวพิชญ์ ยาบุษดี,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12517,เด็กชายอภิเดช กำวัน,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12518,เด็กชายอภิรักษ์ ธุระงาน,ม.3,3,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12518,เด็กชายอภิรักษ์ ธุระงาน,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12519,เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษาคำ,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12519,เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษาคำ,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12520,เด็กหญิงเขมนิภาส์ สีหาโชติวัฒน์,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12520,เด็กหญิงเขมนิภาส์ สีหาโชติวัฒน์,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12521,เด็กหญิงจันทนา วังคำ,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12521,เด็กหญิงจันทนา วังคำ,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12522,เด็กหญิงจิตติยาภรณ์  จำปาแก่น,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12522,เด็กหญิงจิตติยาภรณ์  จำปาแก่น,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12524,เด็กหญิงฐิติอารดา บัวบาน,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12524,เด็กหญิงฐิติอารดา บัวบาน,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12527,เด็กหญิงนภาภรณ์ ตันศรี,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12527,เด็กหญิงนภาภรณ์ ตันศรี,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12528,เด็กหญิงนฤมล สุพรหม,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12528,เด็กหญิงนฤมล สุพรหม,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12529,เด็กหญิงปิย์วรา ต้นภักดี,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12529,เด็กหญิงปิย์วรา ต้นภักดี,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12530,เด็กหญิงพรชิตา สวัสดิ์ภักดี,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12530,เด็กหญิงพรชิตา สวัสดิ์ภักดี,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12532,เด็กหญิงพรลภัส สาโรจน์,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12532,เด็กหญิงพรลภัส สาโรจน์,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12533,เด็กหญิงรัชนีกร  พรมสุปัส,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12533,เด็กหญิงรัชนีกร  พรมสุปัส,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12535,เด็กหญิงรุจิรา บุตรโยจันโท,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12535,เด็กหญิงรุจิรา บุตรโยจันโท,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12536,เด็กหญิงศรัญญา กุมภาพันธ์,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12536,เด็กหญิงศรัญญา กุมภาพันธ์,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12538,เด็กหญิงสุมิตา   เสนานุช,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12538,เด็กหญิงสุมิตา   เสนานุช,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12588,เด็กชายไชยอนันต์ ไชยปราบ,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12588,เด็กชายไชยอนันต์ ไชยปราบ,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12595,เด็กชายธนพล นนศรีภักดิ์,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12595,เด็กชายธนพล นนศรีภักดิ์,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12597,เด็กชายนพรัตน์ ชมภูทอง,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12597,เด็กชายนพรัตน์ ชมภูทอง,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12629,เด็กหญิงอภินยาพงศ์ คงตะเคียน,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12629,เด็กหญิงอภินยาพงศ์ คงตะเคียน,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12729,เด็กหญิงกมลทิพย์ สุทนต์,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,จันทร์, 3-4 12729,เด็กหญิงกมลทิพย์ สุทนต์,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 13006,เด็กหญิงมลฤดี ถวายชัย,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 13006,เด็กหญิงมลฤดี ถวายชัย,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,พฤหัสบดี, 5-6 12302,เด็กหญิงญาตาวี อินโองการ,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12302,เด็กหญิงญาตาวี อินโองการ,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12542,เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีจันทา,ม.3,4,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12542,เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีจันทา,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12543,เด็กชายชัยพฤกษ์ สุวรรณศรี,ม.3,4,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12543,เด็กชายชัยพฤกษ์ สุวรรณศรี,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12544,เด็กชายณัฐกิตติ์ โพธิ์ดอกไม้,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12544,เด็กชายณัฐกิตติ์ โพธิ์ดอกไม้,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,จันทร์, 3-4 12545,เด็กชายณัฐพงษ์  นิจจำนงค์,ม.3,4,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12545,เด็กชายณัฐพงษ์  นิจจำนงค์,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12546,เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรพรหม,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12546,เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรพรหม,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12547,เด็กชายทักษ์ดนัย  โสกัณทัต,ม.3,4,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12547,เด็กชายทักษ์ดนัย  โสกัณทัต,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12551,เด็กชายธิเบศร์ แก้วสมบัติ,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12551,เด็กชายธิเบศร์ แก้วสมบัติ,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12552,เด็กชายนันทวัฒน์ ฐนะทรัพย์ปัญญา,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12552,เด็กชายนันทวัฒน์ ฐนะทรัพย์ปัญญา,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12556,เด็กชายปิยวัฒน์ ศรีบุรินทร์,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12556,เด็กชายปิยวัฒน์ ศรีบุรินทร์,ม.3,4,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12557,เด็กชายพงศธร คำชัย,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12557,เด็กชายพงศธร คำชัย,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12560,เด็กชายวรธรรม  ชำนิยันต์,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,พฤหัสบดี, 5-6 12560,เด็กชายวรธรรม  ชำนิยันต์,ม.3,4,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12561,เด็กชายวัชรศักดิ์   สุติยะวัน,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12561,เด็กชายวัชรศักดิ์   สุติยะวัน,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12563,เด็กชายศิรวิทย์ ทาสุคนธ์,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12563,เด็กชายศิรวิทย์ ทาสุคนธ์,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12564,เด็กชายสมภพ คำชัย,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,จันทร์, 3-4 12564,เด็กชายสมภพ คำชัย,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12565,เด็กชายสหรัถ ศรีบุรินทร์,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12565,เด็กชายสหรัถ ศรีบุรินทร์,ม.3,4,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12567,เด็กชายอนันต์สิทธ์ ประทุมวัฒน์,ม.3,4,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12567,เด็กชายอนันต์สิทธ์ ประทุมวัฒน์,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12568,เด็กชายอนุพงศ์   สายคำตั้ง,ม.3,4,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ครูศรุติกุล ภูมาส,จันทร์, 3-4 12568,เด็กชายอนุพงศ์   สายคำตั้ง,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,พฤหัสบดี, 5-6 12569,เด็กชายอภิวัฒน์  กองมั่น,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12569,เด็กชายอภิวัฒน์  กองมั่น,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12572,เด็กหญิงชลธิชา  รัตนกาญจน์,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12572,เด็กหญิงชลธิชา  รัตนกาญจน์,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12575,เด็กหญิงนิตยา คำทองเหลา,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12575,เด็กหญิงนิตยา คำทองเหลา,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12577,เด็กหญิงปิยวรรณ ธรรมมิยะ,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12577,เด็กหญิงปิยวรรณ ธรรมมิยะ,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12578,เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทียงอ่อน,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12578,เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทียงอ่อน,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12581,เด็กหญิงสินิทธา กลยนีย์,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12581,เด็กหญิงสินิทธา กลยนีย์,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12582,เด็กหญิงสุจิตรา มะแพทย์,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12582,เด็กหญิงสุจิตรา มะแพทย์,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12583,เด็กหญิงอรพรรณ ปิดเคราะห์,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,จันทร์, 3-4 12583,เด็กหญิงอรพรรณ ปิดเคราะห์,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,พฤหัสบดี, 5-6 12584,เด็กหญิงอรสา บุญมีวิเศษ,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12584,เด็กหญิงอรสา บุญมีวิเศษ,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12594,เด็กชายธนธรณ์ ศิลปวิทยพงษ์,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12594,เด็กชายธนธรณ์ ศิลปวิทยพงษ์,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4 12716,เด็กชายณภัทรพงศ์ พงษ์เหล็ง,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,พฤหัสบดี, 5-6 12716,เด็กชายณภัทรพงศ์ พงษ์เหล็ง,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,จันทร์, 3-4