รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชา ง20264-สวนแก้วสวนถาด No,รหัส, ชื่อ-สกุล, ชั้น, ห้อง, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต, ครู, วัน, คาบ, วันที่ลงทะเบียน 1,12841,เด็กชายภัทรพงษ์   โสธรรมมงคล,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 2,12847,เด็กชายรัฐภูมิ   ซ้อนจันทร์ดี,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 3,12854,เด็กหญิงกัลย์สุดา   สุทธิประภา,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 4,12855,เด็กหญิงคฑาทิพย์   จิตยคติ,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 5,12857,เด็กหญิงณัฐชา   บัวระพา,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 6,12858,เด็กหญิงณัฐติกา   เบ้ามงคล,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 7,12867,เด็กหญิงพัชรินทร์   บุตรโยจันโท,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 8,12868,เด็กหญิงมลธิชา   ทำนานอก,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 9,12869,เด็กหญิงวนัสฎา   ผุยชัน,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 10,12870,เด็กหญิงสุพัฒตรา   จันทร์เรือง,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 11,12871,เด็กหญิงสุภารัตน์   บุญทัย,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 12,12954,เด็กหญิงอัญชลี ศรีบุรินทร์,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 13,13262,เด็กหญิงรุ้งธิวา ไชยโสดา,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-11-11, 14,12895,เด็กหญิงกชนันท์   ทนทาน,ม.2,4,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 15,12898,เด็กหญิงจิราภา   วิรัญจะ,ม.2,4,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 16,12900,เด็กหญิงณัฐริกา   นาตะโหนด,ม.2,4,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 17,12903,เด็กหญิงพนิดา   สมัยคำ,ม.2,4,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 18,12905,เด็กหญิงพิมพพ์มาดา   ธรรมมิยะ,ม.2,4,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 19,12906,เด็กหญิงภาวดี   สุวรรณสนธิ์,ม.2,4,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 20,12913,เด็กหญิงสุเมษา   วรรณสาร,ม.2,4,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 21,12914,เด็กหญิงอรปรีญา   ไชยะวรรณ,ม.2,4,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,พฤหัสบดี, 5-6,2019-10-21, 1,12733,เด็กชายจตุพงศ์   ไชยสิทธิ์,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 2,12736,เด็กชายโชคชัย   เทียบพิมพ์,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 3,12743,เด็กชายธนภัทร   ผงบุญธรรม,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 4,12745,เด็กชายธนศักดิ์   อาจหาญ,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 5,12746,เด็กชายนนทพัทธ์   ป้องนาลา,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 6,12753,เด็กชายสรยุทธิ์   สุพรมอินทร์,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 7,12754,เด็กชายสิรตนัย   หล้าแหล่ง,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 8,12756,เด็กชายอัฑฒกร   โคตรมงคล,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 9,12760,เด็กหญิงจิราพร   ศรีบุรินทร์,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 10,12763,เด็กหญิงฑิราพร   สีทาสังข์,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 11,12767,เด็กหญิงปนัดดา   เมืองวงศ์,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 12,12771,เด็กหญิงรัตนาภรณ์   รัตนมงคล,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 13,12776,เด็กหญิงวลัยพร   หอยมณี,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 14,12778,เด็กหญิงสาวิกา   คำมานิตย์,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 15,12947,เด็กหญิงภัทรธิดา อินทร์ก้อ,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-11-12, 16,12949,เด็กหญิงวิฑิตา บอนสิทธิ์,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-11-12, 17,13018,เด็กหญิงธัญยธรณ์  พฤติกมลเศรษฐ,ม.2,1,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-11-12, 18,12989,เด็กหญิงนางนวล นามศิริ,ม.2,3,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21, 19,12897,เด็กหญิงจิตตรา   จันทร์สว่าง,ม.2,4,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,อังคาร, 3-4,2019-10-21,