รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชา ว21201-ของเล่นวิทยาศาสตร์ No,รหัส, ชื่อ-สกุล, ชั้น, ห้อง, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต, ครู, วัน, คาบ, วันที่ลงทะเบียน 1,12735,เด็กชายชยกร   โพธินันท์,ม.1,1,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 2,12755,เด็กชายอภิรักษ์   สีลาสัย,ม.1,1,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 3,12786,เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   สาริวัน,ม.1,2,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-15, 4,12792,เด็กชายนฐพงษ์   ทันหา,ม.1,2,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 5,12813,เด็กหญิงชลธิชา  ขุนน้อย,ม.1,2,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 6,12836,เด็กชายธีรภัทร   ผึ่งผาย,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 7,12840,เด็กชายพงศกร   ก้อนพิลา,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 8,12841,เด็กชายภัทรพงษ์   โสธรรมมงคล,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 9,12897,เด็กหญิงจิตตรา   จันทร์สว่าง,ม.1,4,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 10,12909,เด็กหญิงศดานันท์   คำสิงห์,ม.1,4,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 11,12793,เด็กชายปภาวิน   โสมาศรี,ม.1,2,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 12,12796,เด็กชายภูริพัฒน์   บุตรท้าว,ม.1,2,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 13,12802,เด็กชายศิวัฒ   สุขพอ,ม.1,2,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 14,12807,เด็กชายอัครพนธ์   สาลีศรี,ม.1,2,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 15,12905,เด็กหญิงพิมพพ์มาดา   ธรรมมิยะ,ม.1,4,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 16,12908,เด็กหญิงวิมลสิริ   เข็มพรมมา,ม.1,4,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,จันทร์, 6-7,2018-05-02, 1,12734,เด็กชายจิรศักดิ์   เจนไพร,ม.1,1,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 2,12740,เด็กชายทนงเดช   พูนพานิช,ม.1,1,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 3,12741,เด็กชายทักษ์ดนัย   วงษ์ป้อง,ม.1,1,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 4,12744,เด็กชายธนวัฒน์   สอนสุภาพ,ม.1,1,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 5,12748,เด็กชายปิยวัฒน์   พิมพ์สาลี,ม.1,1,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 6,12749,เด็กชายเปรมปรีดา   โสกัณทัต,ม.1,1,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 7,12760,เด็กหญิงจิราพร   ศรีบุรินทร์,ม.1,1,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 8,12766,เด็กหญิงบุษยา   ไชยราช,ม.1,1,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 9,12785,เด็กชายจุฬากูล   แสงชมพู,ม.1,2,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 10,12788,เด็กชายณัฐภูมิ   จันทนา,ม.1,2,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 11,12798,เด็กชายวรเทพ   พิมโคตร,ม.1,2,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-09, 12,12803,เด็กชายศุภกิตติ์   ดีสุทธิ,ม.1,2,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 13,12828,เด็กชายกิตติคุณ   จันสา,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 14,12830,เด็กชายกิตติพงศ์   วรรณภา,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 15,12831,เด็กชายคณากร   บุตรเต,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 16,12833,เด็กชายเฉลิมชัย   มีประสงค์,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 17,12834,เด็กชายชยพัทธ์   คำสุข,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 18,12839,เด็กชายปิยวัฒน์   ไชยโสดา,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 19,12845,เด็กชายรัชต์พงษ์   มูลที,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 20,12850,เด็กชายสรวิชญ์   แก้วคำพัน,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 21,12851,เด็กชายอภินันท์   เพียรกล้า,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 22,12853,เด็กหญิงกันต์สินี   แดงสกุล,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 23,12869,เด็กหญิงวนัสฎา   ผุยชัน,ม.1,3,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 24,12872,เด็กชายคีรพัฒน์   ศรีบัว,ม.1,4,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 25,12875,เด็กชายชินวัตร   ศรีบุรินทร์,ม.1,4,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 26,12876,เด็กชายโชติภูมิ   มณีศรี,ม.1,4,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 27,12878,เด็กชายต้นกล้า   วิจิตรปัญญา,ม.1,4,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 28,12880,เด็กชายนพวิชญ์   สุวรรณชัย,ม.1,4,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02, 29,12888,เด็กชายศิรศักดิ์   สอนสุภาพ,ม.1,4,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ครูจรูญ มั่งมูล,พุธ, 3-4,2018-05-02,