รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชา ศ23203-นาฏศิลป์ No,รหัส, ชื่อ-สกุล, ชั้น, ห้อง, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต, ครู, วัน, คาบ, วันที่ลงทะเบียน 1,12127,เด็กหญิงกชกร  จำปาม่วง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 2,12128,เด็กหญิงกัญธิมา    ม่วงจำปา,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 3,12132,เด็กหญิงฐิติมา    หลักฐาน,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 4,12133,เด็กหญิงณภัทร    ชนะทอง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 5,12136,เด็กหญิงลลิลทิพย์   ภูลำต้น,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 6,12138,เด็กหญิงวรรณพร จันทร์สว่าง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 7,12139,เด็กหญิงวิมลรัตน์    สอนสุภาพ,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 8,12140,เด็กหญิงศศินิภา    เขียนตีนกง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 9,12141,เด็กหญิงศิรินภา  ทาศิริ,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 10,12146,เด็กหญิงอนัญญา   สอนเหง้า,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 11,12406,เด็กหญิงมัลลิกา กันนอก,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 12,12697,เด็กหญิงกชพรรณ ยอดยิ่ง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 13,12722,เด็กหญิงกลมลักษณ์ ทรงพุฒิ,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 14,12174, เด็กหญิงเดือนธิดา      จันลาศรี,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 15,12175,เด็กหญิงนริศรา   แสงขาว,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 16,12178,เด็กหญิงปารีนันท์    บุตรปัสสา,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 17,12182,เด็กหญิงมุธิตา   ทองยศ,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 18,12185,เด็กหญิงศิริต้า ใจคำ,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 19,12187,เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองวรรณ,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 20,12190,เด็กหญิงสุภาพร  สอนสุภาพ,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 21,12195,เด็กชายชฎากร   ไชยวัน,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 22,12217,เด็กหญิงจิราภรณ์   อธิสุมงคล,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 23,12221,เด็กหญิงธีรดา    ศรีนายางค์,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 24,12227,เด็กหญิงวรนุช สอนสุภาพ,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 25,12230,เด็กหญิงสินีนาถ  แพงพุ่ม ,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 26,12232,เด็กหญิงอรกัญญา    ไตรไทยสงค์,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 27,12268,เด็กหญิงนัชชา   โสภารักษ์,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 28,12272,เด็กหญิงศศิธร   สอนสุภาพ,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 29,12273,เด็กหญิงศิริพร   เด่นพิมาย,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 30,12274,เด็กหญิงศุภกานต์  สังฆะวงค์,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 31,12275,เด็กหญิงสาธิตา     ไทยสา,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 32,12276,เด็กหญิงสุนิสา   วัฒนะ,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7,2018-05-01, 1,11915,เด็กหญิงวรธิดา อนุสุเรนทร์,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4,2018-05-01, 2,12691,เด็กหญิงญภาส์ณัฐ ใจทน,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4,2018-05-01, 3,11904,เด็กหญิงกาญชนิดา ทุมสวัสดิ์,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4,2018-05-18, 4,12305,เด็กหญิงณัชฌิชา น่วมอิ่ม,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4,2018-05-15, 5,12310,เด็กหญิงบุษราคัม ละธาดา,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4,2018-05-15, 6,12261,เด็กหญิงกนกวรรณ     วัฒนวรินพงศ์,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4,2018-05-08, 7,12270,เด็กหญิงบุญญารัตน์       แก้วกัณหา,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4,2018-05-08, 8,12312,เด็กหญิงปาริชาติ ศรีวิรัตน์,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4,2018-05-15,