รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชา กรุณาเลือก No,รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต, ระดับชั้น, ลงทะเบียนทั้งหมด(คน) 1,ง20205,ง20205 - งานใบตอง,ม.3,54 2,ง20206,ง20206 - วงจรแสงสว่าง,ม.3,52 3,ง20209,ง20209 - อาหารเพื่อสุขภาพ,ม.2,57 4,ง20221,ง20221 - ไฟฟ้าเบื้องต้น,ม.1,64 5,ง20261,ง20261 - ปลูกผักพื้นบ้าน,ม.1,65 6,ง20262,ง20262 - จัดดอกไม้,ม.1,64 7,ท21202,ท21202 - ภาษาไทย(การอ่าน),ม.1,47 8,ท22202,ท22202 - การเขียน,ม.2,52 9,ท23202,ท23202 - การพูดและการเขียนสร้างสรรค์,ม.3,37 10,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,ม.1,25 11,พ20204,พ20204 - ฟุตบอล,ม.2,11 12,พ20206,พ20206 - ฟุตบอล,ม.3,35 13,ว21202,ว21202 - เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม,ม.1,32 14,ว22202,ว22202 - พลังงานทดแทน,ม.2,54 15,ว23202,ว23202 - พันธุกรรมเพื่อการอยู่รอด,ม.3,21 16,ศ21202,ศ21202 - ดนตรีสากล,ม.1,64 17,ศ21204,ศ21204 - นาฎศิลป์,ม.1,41 18,ศ21208,ศ21208 - การขับร้อง,ม.1,58 19,ศ22202,ศ22202 - ดนตรีสากล,ม.2,36 20,ศ22204,ศ22204 - นาฎศิลป์,ม.2,39 21,ศ22206,ศ22206 - การขับร้อง,ม.2,47 22,ศ22208,ศ22208 - การเขียนภาพ,ม.2,49 23,ศ22210,ศ22210 - ศิลปะประดิษฐ์,ม.2,56 24,ศ23202,ศ23202 - ดนตรีสากล,ม.3,63 25,ศ23204,ศ23204 - นาฎศิลป์,ม.3,51 26,ศ23206,ศ23206 - การขับร้อง,ม.3,24 27,อ21202,อ21202 - ภาษาอังกฤษฟังพูด,ม.1,65 28,อ22202,อ22202 - ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,ม.2,54 29,อ23202,อ23202 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,ม.3,58