รายงานการลงทะเบียนของชั้น ม.3 รหัส, ชื่อ-สกุล, ชั้น, ห้อง, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต, ครู, วัน, คาบ 12104,เด็กชายจักรกฤช แก้วศิริ,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12104,เด็กชายจักรกฤช แก้วศิริ,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12105,เด็กชายชัชนันท์   พรมนา,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12105,เด็กชายชัชนันท์   พรมนา,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12107,เด็กชายเดชาธร    โสมาศรี,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12107,เด็กชายเดชาธร    โสมาศรี,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12109,เด็กชายธราเทพ   โสภาพุฒ,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12109,เด็กชายธราเทพ   โสภาพุฒ,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12112,เด็กชายปรเมศร์   บุตรเต,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12112,เด็กชายปรเมศร์   บุตรเต,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12113,เด็กชายปรัชญา    จันทะบุตร,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12113,เด็กชายปรัชญา    จันทะบุตร,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12114,เด็กชายพชรพล   คำไล้,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,ศุกร์, 6-7 12114,เด็กชายพชรพล   คำไล้,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12115,เด็กชายพยุงศักดิ์   ไชยสิทธิ์,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12115,เด็กชายพยุงศักดิ์   ไชยสิทธิ์,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12117,เด็กชายภาณุวัฒน์   ผลผดุง,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12117,เด็กชายภาณุวัฒน์   ผลผดุง,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12119,เด็กชายภูริภัทร์   ออมกลิ่น,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12119,เด็กชายภูริภัทร์   ออมกลิ่น,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12121,เด็กชายโรจน์ศักดิ์   สอนธนสมบัติ,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12121,เด็กชายโรจน์ศักดิ์   สอนธนสมบัติ,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12122,เด็กชายวรวิทย์   ปานวัลย์,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12122,เด็กชายวรวิทย์   ปานวัลย์,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12126,เด็กชายอิสระพงษ์   รัตนะพันธ์,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12126,เด็กชายอิสระพงษ์   รัตนะพันธ์,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12127,เด็กหญิงกชกร  จำปาม่วง,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12127,เด็กหญิงกชกร  จำปาม่วง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12128,เด็กหญิงกัญธิมา    ม่วงจำปา,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12128,เด็กหญิงกัญธิมา    ม่วงจำปา,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12129,เด็กหญิงกิติมา   ทุมสวัสดิ์,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12129,เด็กหญิงกิติมา   ทุมสวัสดิ์,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12130,เด็กหญิงชนนิกานต์   จันทะบุญมา,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12130,เด็กหญิงชนนิกานต์   จันทะบุญมา,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12131,เด็กหญิงชนาธิป   คำไพเลื่อน,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12131,เด็กหญิงชนาธิป   คำไพเลื่อน,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12132,เด็กหญิงฐิติมา    หลักฐาน,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12132,เด็กหญิงฐิติมา    หลักฐาน,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12133,เด็กหญิงณภัทร    ชนะทอง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12133,เด็กหญิงณภัทร    ชนะทอง,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12136,เด็กหญิงลลิลทิพย์   ภูลำต้น,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12136,เด็กหญิงลลิลทิพย์   ภูลำต้น,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12138,เด็กหญิงวรรณพร จันทร์สว่าง,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12138,เด็กหญิงวรรณพร จันทร์สว่าง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12139,เด็กหญิงวิมลรัตน์    สอนสุภาพ,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12139,เด็กหญิงวิมลรัตน์    สอนสุภาพ,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12140,เด็กหญิงศศินิภา    เขียนตีนกง,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12140,เด็กหญิงศศินิภา    เขียนตีนกง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12141,เด็กหญิงศิรินภา  ทาศิริ,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12141,เด็กหญิงศิรินภา  ทาศิริ,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12146,เด็กหญิงอนัญญา   สอนเหง้า,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12146,เด็กหญิงอนัญญา   สอนเหง้า,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12296,เด็กหญิงกัลยา แสนอินตา,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12296,เด็กหญิงกัลยา แสนอินตา,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12302,เด็กหญิงตาวี อินโองการ,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12302,เด็กหญิงตาวี อินโองการ,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12317,เด็กหญิงลลิตภัทร แก่นพล,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12317,เด็กหญิงลลิตภัทร แก่นพล,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12406,เด็กหญิงมัลลิกา กันนอก,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12406,เด็กหญิงมัลลิกา กันนอก,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12694,เด็กหญิงธันยพร รุ่งแจ้ง,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12694,เด็กหญิงธันยพร รุ่งแจ้ง,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12697,เด็กหญิงกชพรรณ ยอดยิ่ง,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12697,เด็กหญิงกชพรรณ ยอดยิ่ง,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12719,เด็กหญิงสิริทรัพย์ บรรพตธนากร,ม.3,1,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12719,เด็กหญิงสิริทรัพย์ บรรพตธนากร,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12721,เด็กหญิงจุฑามาศ   ซองทุมมินทร์,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12721,เด็กหญิงจุฑามาศ   ซองทุมมินทร์,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12722,เด็กหญิงกลมลักษณ์ ทรงพุฒิ,ม.3,1,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12722,เด็กหญิงกลมลักษณ์ ทรงพุฒิ,ม.3,1,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12725,เด็กชายธวัชชัย ศรีรักษ์,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12725,เด็กชายธวัชชัย ศรีรักษ์,ม.3,1,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12726,เด้กชายนรินดา ศรีทนนาง,ม.3,1,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12726,เด้กชายนรินดา ศรีทนนาง,ม.3,1,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 11915,เด็กหญิงวรธิดา อนุสุเรนทร์,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4 11915,เด็กหญิงวรธิดา อนุสุเรนทร์,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12148,เด็กชายกฤษฎา  ไชยโสดา,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12148,เด็กชายกฤษฎา  ไชยโสดา,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12149,เด็กชายกิติภูมิ   พฤติกมลเศรษฐ์,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12149,เด็กชายกิติภูมิ   พฤติกมลเศรษฐ์,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12150,เด็กชายคุณานนต์    ไชยสามารถ,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12150,เด็กชายคุณานนต์    ไชยสามารถ,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12151,เด็กชายเจตณัฐ    สุขศรีงาม,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12151,เด็กชายเจตณัฐ    สุขศรีงาม,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12153,เด็กชายณัฏภัทร    จันทรักษา,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12153,เด็กชายณัฏภัทร    จันทรักษา,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12154,เด็กชายทศวรรษ   ก้อมมะณี,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12154,เด็กชายทศวรรษ   ก้อมมะณี,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12155,เด็กชายธนกฤต  เพียชิน,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12155,เด็กชายธนกฤต  เพียชิน,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12156,เด็กชายธนวัฒน์    จิตรสีดา,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12156,เด็กชายธนวัฒน์    จิตรสีดา,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12158,เด็กชายธีระวัฒน์     ไชยแสง,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12158,เด็กชายธีระวัฒน์     ไชยแสง,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12159,เด็กชายนพพิพัฒน์   ศิริมา,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12159,เด็กชายนพพิพัฒน์   ศิริมา,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12160,เด็กชายนัฐพล   สุขผดุง,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12160,เด็กชายนัฐพล   สุขผดุง,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12161,เด็กชายนันทกร   ตัญญาภักดิ์,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12161,เด็กชายนันทกร   ตัญญาภักดิ์,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12162,เด็กชายบุรธัช    จันทิหล้า,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12162,เด็กชายบุรธัช    จันทิหล้า,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12163,เด็กชายพิชชากร  อ่อนสีทา,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12163,เด็กชายพิชชากร  อ่อนสีทา,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12165,เด็กชายพิชาภพ   อ่อนสีทา,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12168,เด็กชายวรวุฒิ     นามวงษ์,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12168,เด็กชายวรวุฒิ     นามวงษ์,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12169,เด็กชายศตวรรษ    ก้อมมะณี,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12169,เด็กชายศตวรรษ    ก้อมมะณี,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12171,เด็กชายอธิบดี      ภาดี,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12171,เด็กชายอธิบดี      ภาดี,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12172,เด็กชายอุดมชัย    เจริญสุข,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12172,เด็กชายอุดมชัย    เจริญสุข,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12173,เด็กชายธีรวัชร์   แสงสว่าง,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12173,เด็กชายธีรวัชร์   แสงสว่าง,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12174, เด็กหญิงเดือนธิดา      จันลาศรี,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12174, เด็กหญิงเดือนธิดา      จันลาศรี,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12175,เด็กหญิงนริศรา   แสงขาว,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12175,เด็กหญิงนริศรา   แสงขาว,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12176,เด็กหญิงนุชธิดา     ไชยสิทธิ์,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12176,เด็กหญิงนุชธิดา     ไชยสิทธิ์,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12177,เด็กหญิงปาริตา    ไทยสา,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12177,เด็กหญิงปาริตา    ไทยสา,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12178,เด็กหญิงปารีนันท์    บุตรปัสสา,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12178,เด็กหญิงปารีนันท์    บุตรปัสสา,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12179,เด็กหญิงปิยดา  สุจิมงคล,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12179,เด็กหญิงปิยดา  สุจิมงคล,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12180,เด็กหญิงมนัสนันท์      สุพรมอินทร์,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12180,เด็กหญิงมนัสนันท์      สุพรมอินทร์,ม.3,2,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12181,เด็กหญิงมานิตา  แถวอุทุม,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12181,เด็กหญิงมานิตา  แถวอุทุม,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12182,เด็กหญิงมุธิตา   ทองยศ,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12182,เด็กหญิงมุธิตา   ทองยศ,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12183,เด็กหญิงวรรณภา  จันดา,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12183,เด็กหญิงวรรณภา  จันดา,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12185,เด็กหญิงศิริต้า ใจคำ,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12185,เด็กหญิงศิริต้า ใจคำ,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12186,เด็กหญิงศิริยากร   ศิริสูตร,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12186,เด็กหญิงศิริยากร   ศิริสูตร,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12187,เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองวรรณ,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12187,เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองวรรณ,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12189,เด็กหญิงสุพรรณมณี   สวัสดี,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12189,เด็กหญิงสุพรรณมณี   สวัสดี,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12190,เด็กหญิงสุภาพร  สอนสุภาพ,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12190,เด็กหญิงสุภาพร  สอนสุภาพ,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12284,เด็กชายพีระพัฒน์ สุวรรณชัย,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12284,เด็กชายพีระพัฒน์ สุวรรณชัย,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12288,เด็กชายวรายุทธ บุตรเต,ม.3,2,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12288,เด็กชายวรายุทธ บุตรเต,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12691,เด็กหญิงญภาส์ณัฐ ใจทน,ม.3,2,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4 12691,เด็กหญิงญภาส์ณัฐ ใจทน,ม.3,2,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12998,เด็กหญิงอริสรา ไชยโสดา,ม.3,2,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12998,เด็กหญิงอริสรา ไชยโสดา,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 13002,เด็กชายสิริวัฒน์ นรนิติไธสง,ม.3,2,พ20205,พ20205 - ฟุตบอล,1,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7 13002,เด็กชายสิริวัฒน์ นรนิติไธสง,ม.3,2,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 11904,เด็กหญิงกาญชนิดา ทุมสวัสดิ์,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4 11904,เด็กหญิงกาญชนิดา ทุมสวัสดิ์,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12191,เด็กชายกิตติฤทธิ์   ธรรมปิยะ,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12191,เด็กชายกิตติฤทธิ์   ธรรมปิยะ,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12192,เด็กชายกิตติศักดิ์   มาศิริ,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12192,เด็กชายกิตติศักดิ์   มาศิริ,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12195,เด็กชายชฎากร   ไชยวัน,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12195,เด็กชายชฎากร   ไชยวัน,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12196,เด็กชายชาญชัยศิลป์    สง่าลี,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12196,เด็กชายชาญชัยศิลป์    สง่าลี,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12197,เด็กชายโชคชัย    พรมแสง,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12197,เด็กชายโชคชัย    พรมแสง,ม.3,3,พ20205,พ20205 - ฟุตบอล,1,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7 12198,เด็กชายทศพร     พุ่มพุฒิพงศ,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12198,เด็กชายทศพร     พุ่มพุฒิพงศ,ม.3,3,พ20205,พ20205 - ฟุตบอล,1,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7 12199,เด็กชายธราเทพ   สิงห์หัน,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12199,เด็กชายธราเทพ   สิงห์หัน,ม.3,3,พ20205,พ20205 - ฟุตบอล,1,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7 12200,เด็กชายนนทการ    เวียงจันทร์,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12200,เด็กชายนนทการ    เวียงจันทร์,ม.3,3,พ20205,พ20205 - ฟุตบอล,1,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7 12201,เด็กชายนราธร    อาจแก้ว,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12201,เด็กชายนราธร    อาจแก้ว,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12202,เด็กชายพลากร   พลเชียงสา,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12202,เด็กชายพลากร   พลเชียงสา,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12205,เด็กชายภูมินทร์   ปัสสาวัฒทะนะ,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,ศุกร์, 6-7 12205,เด็กชายภูมินทร์   ปัสสาวัฒทะนะ,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12206,เด็กชายเมฆสุทธา    แก้วจุลลา,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,ศุกร์, 6-7 12206,เด็กชายเมฆสุทธา    แก้วจุลลา,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12207,เด็กชายวัชรพล   สุทานนท์,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12207,เด็กชายวัชรพล   สุทานนท์,ม.3,3,พ20205,พ20205 - ฟุตบอล,1,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7 12208,เด็กชายวัชรินทร์   อินทสอน,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12208,เด็กชายวัชรินทร์   อินทสอน,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12209,เด็กชายศุภกร   แพงพุย,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,ศุกร์, 6-7 12209,เด็กชายศุภกร   แพงพุย,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12210,เด็กชายศุภวุฒิ   เกษเกษร,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12210,เด็กชายศุภวุฒิ   เกษเกษร,ม.3,3,พ20205,พ20205 - ฟุตบอล,1,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7 12211,เด็กชายสิทธิศักดิ์ ลังไธสง,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12211,เด็กชายสิทธิศักดิ์ ลังไธสง,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12212,เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงมณี,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12212,เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงมณี,ม.3,3,พ20205,พ20205 - ฟุตบอล,1,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7 12214,เด็กชายอัมรินทร์   บังอาทิตย์,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12214,เด็กชายอัมรินทร์   บังอาทิตย์,ม.3,3,พ20205,พ20205 - ฟุตบอล,1,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7 12215,เด็กชายเอกราช    แก้วสุวรรณ,ม.3,3,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12215,เด็กชายเอกราช    แก้วสุวรรณ,ม.3,3,พ20205,พ20205 - ฟุตบอล,1,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,ศุกร์, 6-7 12216,เด็กหญิงกัลยาภรณ์   ศรีบุรินทร์,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12216,เด็กหญิงกัลยาภรณ์   ศรีบุรินทร์,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12217,เด็กหญิงจิราภรณ์   อธิสุมงคล,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12217,เด็กหญิงจิราภรณ์   อธิสุมงคล,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12218,เด็กหญิงชลกนก  มาศิริ,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12218,เด็กหญิงชลกนก  มาศิริ,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12219,เด็กหญิงณัฐธิดา  ดอกจันทร์,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12219,เด็กหญิงณัฐธิดา  ดอกจันทร์,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12220,เด็กหญิงธัญลักษณ์   สุวรรณเรือง,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12220,เด็กหญิงธัญลักษณ์   สุวรรณเรือง,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12221,เด็กหญิงธีรดา    ศรีนายางค์,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12221,เด็กหญิงธีรดา    ศรีนายางค์,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12222,เด็กหญิงนัสวนันท์ จันทิมา,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12222,เด็กหญิงนัสวนันท์ จันทิมา,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12223,เด็กหญิงบัณฑิตา   ประทุมชัย,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12223,เด็กหญิงบัณฑิตา   ประทุมชัย,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12224,เด็กหญิงปณิตา   ภูมิศรี,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12224,เด็กหญิงปณิตา   ภูมิศรี,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12226,เด็กหญิงเฟื่องลดา   แสนคำ,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12226,เด็กหญิงเฟื่องลดา   แสนคำ,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12227,เด็กหญิงวรนุช สอนสุภาพ,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12227,เด็กหญิงวรนุช สอนสุภาพ,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12229,เด็กหญิงสโรชา    โสภิณ,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12229,เด็กหญิงสโรชา    โสภิณ,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12230,เด็กหญิงสินีนาถ  แพงพุ่ม ,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12230,เด็กหญิงสินีนาถ  แพงพุ่ม ,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12231,เด็กหญิงสุธาสินี   อุ่นสี,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12231,เด็กหญิงสุธาสินี   อุ่นสี,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12232,เด็กหญิงอรกัญญา    ไตรไทยสงค์,ม.3,3,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12232,เด็กหญิงอรกัญญา    ไตรไทยสงค์,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12301,เด็กหญิงชัชมนต์ โคตรชนะ,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12301,เด็กหญิงชัชมนต์ โคตรชนะ,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12305,เด็กหญิงณัชฌิชา น่วมอิ่ม,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,ศุกร์, 6-7 12305,เด็กหญิงณัชฌิชา น่วมอิ่ม,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4 12310,เด็กหญิงบุษราคัม ละธาดา,ม.3,3,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,ศุกร์, 6-7 12310,เด็กหญิงบุษราคัม ละธาดา,ม.3,3,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4 12711,เด็กหญิงลลิตภัทร ปัสวัน,ม.3,3,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12711,เด็กหญิงลลิตภัทร ปัสวัน,ม.3,3,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12234,เด็กชายกฤษณพงศ์    ปัญญาอ้วน,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12234,เด็กชายกฤษณพงศ์    ปัญญาอ้วน,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12236,เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตศรีดา,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,อังคาร, 3-4 12236,เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตศรีดา,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,ศุกร์, 6-7 12237,เด็กชายจักรกฤษณ์   ชูไทย,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12237,เด็กชายจักรกฤษณ์   ชูไทย,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,อังคาร, 3-4 12238,เด็กชายจิรภัทร    ตั้งตระกูลธนกิจ,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12238,เด็กชายจิรภัทร    ตั้งตระกูลธนกิจ,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12239,เด็กชายณัฐพันธุ์    โหว่ภักดี,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12239,เด็กชายณัฐพันธุ์    โหว่ภักดี,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12240,เด็กชายธนพล   รามศิริ,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12240,เด็กชายธนพล   รามศิริ,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12241,เด็กชายธนวิชญ์   พินธุวัน,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12241,เด็กชายธนวิชญ์   พินธุวัน,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12243,เด็กชายธนาภิวัฒน์    บงแก้ว,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12243,เด็กชายธนาภิวัฒน์    บงแก้ว,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12244,เด็กชายธีรภัทร    กันพิลา,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12244,เด็กชายธีรภัทร    กันพิลา,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12245,เด็กชายนัทธพงศ์   โสภาพร,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12245,เด็กชายนัทธพงศ์   โสภาพร,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12246,เด็กชายบุญญพัฒน์   นาลา,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12246,เด็กชายบุญญพัฒน์   นาลา,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12249,เด็กชายพงศกร    เชื้อบุญมี,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12249,เด็กชายพงศกร    เชื้อบุญมี,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12250,เด็กชายพงศ์พล   สิงห์เดช,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,ศุกร์, 6-7 12250,เด็กชายพงศ์พล   สิงห์เดช,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12252,เด็กชายภัทรพล   วรรณไชย,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12252,เด็กชายภัทรพล   วรรณไชย,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12253,เด็กชายภาณุพงศ์   วัฒนะโสภณวิชญ์,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12253,เด็กชายภาณุพงศ์   วัฒนะโสภณวิชญ์,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12255,เด็กชายรัชชานนท์    ศรีบุรินทร์,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12255,เด็กชายรัชชานนท์    ศรีบุรินทร์,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12257,เด็กชายวรวิช     คุ้มรอบ,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12257,เด็กชายวรวิช     คุ้มรอบ,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12258,เด็กชายวุฒิไกร    ไชยวรรณ,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ศุกร์, 6-7 12258,เด็กชายวุฒิไกร    ไชยวรรณ,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12259,เด็กชายอนุศิษย์    พิมสาลี,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12259,เด็กชายอนุศิษย์    พิมสาลี,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12260,เด็กหญิงกนกพร     รัตนในโกมล,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12260,เด็กหญิงกนกพร     รัตนในโกมล,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12261,เด็กหญิงกนกวรรณ     วัฒนวรินพงศ์,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12261,เด็กหญิงกนกวรรณ     วัฒนวรินพงศ์,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4 12262,เด็กหญิงจิราพัชร    ศรีบุรินทร์,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12262,เด็กหญิงจิราพัชร    ศรีบุรินทร์,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12263,เด็กหญิงชญานันท์    วรรณไชย,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12263,เด็กหญิงชญานันท์    วรรณไชย,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12265,เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีมาจันทร์,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12265,เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีมาจันทร์,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12266,เด็กหญิงณัฐธิดา   โสกัณทัต,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12266,เด็กหญิงณัฐธิดา   โสกัณทัต,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12268,เด็กหญิงนัชชา   โสภารักษ์,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12268,เด็กหญิงนัชชา   โสภารักษ์,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12270,เด็กหญิงบุญญารัตน์       แก้วกัณหา,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12270,เด็กหญิงบุญญารัตน์       แก้วกัณหา,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4 12271,เด็กหญิงพิศตะวัน     ดีลุนชัย,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12271,เด็กหญิงพิศตะวัน     ดีลุนชัย,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12272,เด็กหญิงศศิธร   สอนสุภาพ,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12272,เด็กหญิงศศิธร   สอนสุภาพ,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12273,เด็กหญิงศิริพร   เด่นพิมาย,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12273,เด็กหญิงศิริพร   เด่นพิมาย,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12274,เด็กหญิงศุภกานต์  สังฆะวงค์,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12274,เด็กหญิงศุภกานต์  สังฆะวงค์,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12275,เด็กหญิงสาธิตา     ไทยสา,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12275,เด็กหญิงสาธิตา     ไทยสา,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12276,เด็กหญิงสุนิสา   วัฒนะ,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12276,เด็กหญิงสุนิสา   วัฒนะ,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศุกร์, 6-7 12277,เด็กหญิงอรุโณชา    วิรัญจะ,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,อังคาร, 3-4 12277,เด็กหญิงอรุโณชา    วิรัญจะ,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศุกร์, 6-7 12286,เด็กชายภูธเนตร ศิริวัฒน์,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12286,เด็กชายภูธเนตร ศิริวัฒน์,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12292,เด็กชายสหรัถ พรรณการ,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12292,เด็กชายสหรัถ พรรณการ,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12293,เด็กชายอดิศร ศิริมา,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12293,เด็กชายอดิศร ศิริมา,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7 12295,เด็กชายอัมรินทร์ อนันตะพงษ์,ม.3,4,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ศุกร์, 6-7 12295,เด็กชายอัมรินทร์ อนันตะพงษ์,ม.3,4,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,อังคาร, 3-4 12312,เด็กหญิงปาริชาติ ศรีวิรัตน์,ม.3,4,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ครูราตรี จันทะมล,ศุกร์, 6-7 12312,เด็กหญิงปาริชาติ ศรีวิรัตน์,ม.3,4,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ครูฤทธิพร สอดโสม,อังคาร, 3-4 12316,เด็กหญิงรักษ์สิมา อดิศักดิ์สดใส,ม.3,4,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,อังคาร, 3-4 12316,เด็กหญิงรักษ์สิมา อดิศักดิ์สดใส,ม.3,4,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ครูณัฐอร+Mr.John,ศุกร์, 6-7