รายชื่อครูผู้สอนแต่ละวิชา No, ครู, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, ระดับชั้น, วัน, คาบเรียน, ห้อง, จำนวนที่รับ, หน่วยกิต 1,Mr.Jean Jourdain,อ21202,อ21202 - ภาษาอังกฤษฟังพูด,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,124,17 2,Mr.Jean Jourdain ,อ22202,อ22202 - ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,124,17 3,Mr.Jean Jourdain,อ21202,อ21202 - ภาษาอังกฤษฟังพูด,1,ม.1,พฤหัสบดี,คาบที่ 1-2,124,19 4,Mr.Jean Jourdain,อ22202,อ22202 - ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,124,23 5,Mr.Jean Jourdain,อ23202,อ23202 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 3-4,124,24 6,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ21208,ศ21208 - การขับร้อง,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,อาคารดนตรี,17 7,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ22206,ศ22206 - การขับร้อง,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,16 8,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ23207,ศ23207 - การขับร้อง,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,24 9,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ23207,ศ23207 - การขับร้อง,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,24 10,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ21208,ศ21208 - การขับร้อง,1,ม.1,พฤหัสบดี,คาบที่ 1-2,อาคารดนตรี,19 11,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ22206,ศ22206 - การขับร้อง,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารดนตรี,17 12,ครูครองขวัญ เคยชัยภูมิ,ง20225,ง20225 - ช่างเขียนแบบ,0,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,321,24 13,ครูครองขวัญ เคยชัยภูมิ,ง20225,ง20225 - ช่างเขียนแบบ,0,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,321,32 14,ครูจรูญ มั่งมูล,ว22202,ว22202 - พลังงานทดแทน,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้,16 15,ครูจรูญ มั่งมูล,ว22202,ว22202 - พลังงานทดแทน,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้,17 16,ครูจักรกฤษณ์ มีศิลป์,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,สนามฟุตบอล,17 17,ครูจักรกฤษณ์ มีศิลป์,พ20210,พ20210 - ฟุตซอล,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,สนามฟุตบอล,16 18,ครูณัฐดนัย สีหะวงศ์,ง20228 ,ง20228  - ไฟฟ้า,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,อาคารอุตสาหกรรม,32 19,ครูณัฐดนัย สีหะวงศ์,ง20228 ,ง20228  - ไฟฟ้า,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 3-4,อาคารอุตสาหกรรม,25 20,ครูนิศารัตน์ แคล้วโยธา,ง20203,ง20203 - ร้อยมาลัย,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,233,18 21,ครูนิศารัตน์ แคล้วโยธา,ง20203,ง20203 - ร้อยมาลัย,1,ม.1,พฤหัสบดี,คาบที่ 1-2,233,21 22,ครูนิศารัตน์ แคล้วโยธา,ง20263,ง20263 - พืชผักสวนครัว,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,331,17 23,ครูนิศารัตน์ แคล้วโยธา,ง20263,ง20263 - พืชผักสวนครัว,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,331,17 24,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารเรียนชั่วคราว ห้อง 4,21 25,ครูรพีพรรณ ชีพพานิช,ง20264,ง20264 - สวนแก้วสวนถาด,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,อาคารเรียนชั่วคราว ห้อง 4,19 26,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ21204,ศ21204 - นาฏศิลป์,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,นาฏศิลป์,17 27,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ21204,ศ21204 - นาฏศิลป์,1,ม.1,พฤหัสบดี,คาบที่ 1-2,นาฏศิลป์,20 28,ครูลักขณา พลซา,ง202033,ง202033 - อาหารเพื่อสุขภาพ ,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,332,17 29,ครูลักขณา พลซา,ง20261,ง20261 - ปลูกผักพื้นบ้าน,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,232,17 30,ครูลักขณา พลซา,ง202033,ง202033 - อาหารเพื่อสุขภาพ ,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,332,17 31,ครูลักขณา พลซา,ง20261,ง20261 - ปลูกผักพื้นบ้าน,1,ม.1,พฤหัสบดี,คาบที่ 1-2,232,19 32,ครูวงเดือน โปทาหนัก,ท21202,ท21202 - ภาษาไทย (การอ่าน) ,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,231,19 33,ครูวราภรณ์ แสนกลาง,ศ22204,ศ22204 - นาฏศิลป์,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,นาฏศิลป์,16 34,ครูวราภรณ์ แสนกลาง,ศ23204,ศ23204 - นาฏศิลป์,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,นาฏศิลป์,24 35,ครูวราภรณ์ แสนกลาง,ศ23204,ศ23204 - นาฏศิลป์,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 3-4,นาฏศิลป์,24 36,ครูวราภรณ์ แสนกลาง,ศ22204,ศ22204 - นาฏศิลป์,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,นาฏศิลป์,17 37,ครูวราลักษณ์ ศรีมาจันทร์,ศ21206,ศ21206 - การเขียนการ์ตูน,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,ศิลปะ อาคาร 1,17 38,ครูวราลักษณ์ ศรีมาจันทร์,ศ21206,ศ21206 - การเขียนการ์ตูน,1,ม.1,พฤหัสบดี,คาบที่ 1-2,ศิลปะ อาคาร 1,19 39,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท22202,ท22202 - ภูมิปัญญาภาษาไทย,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,ปฏิบัติการทางภาษาไทย,16 40,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท22202,ท22202 - ภูมิปัญญาภาษาไทย,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,ปฏิบัติการทางภาษาไทย,17 41,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ21202,ศ21202 - ดนตรีสากล,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,อาคารดนตรี,17 42,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ22202,ศ22202 - ดนตรีสากล,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,16 43,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ23202,ศ23202 - ดนตรีสากล,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,26 44,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ23202,ศ23202 - ดนตรีสากล,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,24 45,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ21202,ศ21202 - ดนตรีสากล,1,ม.1,พฤหัสบดี,คาบที่ 1-2,อาคารดนตรี,19 46,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ22202,ศ22202 - ดนตรีสากล,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารดนตรี,17 47,ครูศรุติกุล ภูมาศ,พ202100,พ202100 - ตะกร้อ,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,สนามตะกร้อ,30 48,ครูสิริพรชัย บัวกองกุลรัตน์,อ23202,อ23202 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,423,29 49,ครูสุชาดา นาหัวนิน,ท23202,ท23202 - การพูดและเขียนสร้างสรรค์,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 3-4,ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย ม.ปลา,25 50,ครูสุชาดา นาหัวนิน,ท23202,ท23202 - การพูดและเขียนสร้างสรรค์,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย ม.ปลา,30 51,ครูสุรเชษฐ์ สุมาสา,ท21202,ท21202 - ภาษาไทย (การอ่าน) ,1,ม.1,พฤหัสบดี,คาบที่ 1-2,231,19 52,ครูอุไร โยธะคง,ว23202,ว23202 - พันธุ์กรรมเพื่อการอยู่รอด,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,131,24 53,ครูอุไร โยธะคง,ว23202,ว23202 - พันธุ์กรรมเพื่อการอยู่รอด,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,131,29 54,ครูเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม,ศ22208,ศ22208 - การเขียนภาพทิวทัศน์,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารศิลปศึกษา,17 55,ครูเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม,ศ22208,ศ22208 - การเขียนภาพทิวทัศน์,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,อาคารเรียนศิลปศึกษา,16