รายชื่อครูผู้สอนแต่ละวิชา No, ครู, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, ระดับชั้น, วัน, คาบเรียน, ห้อง, จำนวนที่รับ, หน่วยกิต 1,ครูกริษฐา กาบจันทร์,จ22203,จ22203 - ภาษาจีน,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,ห้องปฏิบัติการทางภาาา อาคาร 4,20 2,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ22205,ศ22205 - การขับร้อง,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,20 3,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ22205,ศ22205 - การขับร้อง,1,ม.2,ศุกร์,คาบที่ 6-7,อาคารดนตรี,22 4,ครูจรูญ มั่งมูล,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,234,26 5,ครูจรูญ มั่งมูล,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,234,24 6,ครูจักรกฤษณ์ มีศิลป์,พ20201,พ20201 - ฟุตบอล,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,สนามฟุตบอล,25 7,ครูจักรฤษณ์ มีศิลป์,พ20207,พ20207 - ฟุตซอล,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,สนามฟุตซอล,22 8,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,ง20201,ง20201 - พัฒนาชีวิต,1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,อาคารเรียนชั่วคราว ห้อง 4,24 9,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,ง20202,ง20202 - พิชิตความจน,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,อาคารชั่วคราว ห้อง 4,22 10,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,อาคารชั่วคราว ห้อง 4,22 11,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารชั่วคราว ห้อง 4,24 12,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,ง20202,ง20202 - พิชิตความจน,1,ม.2,ศุกร์,คาบที่ 6-7,อาคารชั่วคราว ห้อง 4,22 13,ครูธิดาพัชรศา เทพบล,ว22201,ว22201 - สารเคมีในชีวิตประจำวัน,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,131,22 14,ครูธิดาพัชรศา เทพบล,ว22201,ว22201 - สารเคมีในชีวิตประจำวัน,1,ม.2,ศุกร์,คาบที่ 6-7,131,25 15,ครูนิศารัตน์ แคล้วโยธา,ง20261,ง20261 - ปลูกผักพื้นบ้าน,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,232,24 16,ครูนิศารัตน์ แคล้วโยธา,ง20261,ง20261 - ปลูกผักพื้นบ้าน,1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,232,24 17,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,อ22201,อ22201 - ภาษาอังกฤษฟังพูด,1,ม.2,ศุกร์,คาบที่ 6-7,216,22 18,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,216,22 19,ครูพูนศักดิ์ วงษ์วชิรโชติ,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,216,22 20,ครูภาษาจีน,จ21201,จ21201 - ภาษาจีน,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,231,24 21,ครูภาษาจีน,จ21201,จ21201 - ภาษาจีน,1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,231,25 22,ครูราตรี จันทะมล,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,223,22 23,ครูราตรี จันทะมล,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,223,22 24,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ21203,ศ21203 - นาฏศิลป์,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,นาฏศิลป์,24 25,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ21203,ศ21203 - นาฏศิลป์,1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,นาฏศิลป์,24 26,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ22203,ศ22203 - นาฏศิลป์,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,นาฏศิลป์,20 27,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,อานาฏศิลป์,22 28,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,นาฏศิลป์,22 29,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ22203,ศ22203 - นาฏศิลป์,1,ม.2,ศุกร์,คาบที่ 6-7,นาฏศิลป์,22 30,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท21201,ท21201 - ภาษาไทย (การอ่าน),1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,ปฎิบัติการทางภาษาไทย,24 31,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท21201,ท21201 - ภาษาไทย (การอ่าน),1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,ปฎิบัติการทางภาษาไทย,24 32,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท22201,ท22201 - การเขียน,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,ปฏิบัติการทางภาษาไทย,21 33,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,ปฏิบัติการทางภาษาไทย,24 34,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,ปฏิบัติการทางภาษาไทย,22 35,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท22201,ท22201 - การเขียน,1,ม.2,ศุกร์,คาบที่ 6-7,ปฏิบัติการทางภาษาไทย,24 36,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ21201,ศ21201 - ดนตรีสากล,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,อาคารดนตรี,26 37,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ21201,ศ21201 - ดนตรีสากล,1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,25 38,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ22201,ศ22201 - ดนตรีสากล,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,20 39,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,24 40,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารดนตรี,23 41,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ22201,ศ22201 - ดนตรีสากล,1,ม.2,ศุกร์,คาบที่ 6-7,อาคารดนตรี,24 42,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารดนตรี,23 43,ครูศรุติกุล ภูมาส,พ20210,พ20210 - ตะกร้อ,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 3-4,สนามตะกร้อ,22 44,ครูเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม,ศ22207,ศ22207 - วาดเส้น,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 3-4,ศิลปะ,21 45,ครูเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม,ศ22207,ศ22207 - วาดเส้น,1,ม.2,ศุกร์,คาบที่ 6-7,ศิลปะ,30