รายชื่อครูผู้สอนแต่ละวิชา No, ครู, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, ระดับชั้น, วัน, คาบเรียน, ห้อง, จำนวนที่รับ, หน่วยกิต 1,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ21205,ศ21205 - ขับร้องเพลงไทย,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,อาคารดนตรี,35 2,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ21205,ศ21205 - ขับร้องเพลงไทย,1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,35 3,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ22205,ศ22205 - การขับร้อง,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารดนตรี,35 4,ครูกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ22205,ศ22205 - การขับร้อง,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 6-7,อาคารดนตรี,39 5,ครูจรูญ มั่งมูล,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,322,37 6,ครูจรูญ มั่งมูล,ว21201,ว21201 - ของเล่นวิทยาศาสตร์,1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,322,45 7,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ม.3,อังคาร,คาบที่ 3-4,การงานอาชีพ อาคารกึ่งชั่วคราว,32 8,ครูจิรวรรณ สุรทรัพย์,ง20208,ง20208 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,การงานอาชีพ อาคารกึ่งชั่วคราว,30 9,ครูจิราวรรณ สุรทรัพย์,ศ20212,ศ20212 - พิชิตความจน,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 6-7,การงานอาชีพ อาคารกึ่งชั่วคราว,35 10,ครูจิราวรรณ สุรทัพย์,ศ20212,ศ20212 - พิชิตความจน,1,ม.2,จันทร์,คาบที่ 3-4,การงานอาชีพ อาคารกึ่งชั่วคราว,35 11,ครูณัฐอร+Mr.John,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,231,30 12,ครูณัฐอร+Mr.John,อ23201,อ23201 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,1,ม.3,อังคาร,คาบที่ 3-4,231,30 13,ครูธิดาพัชรศา เทพบล,ว22201,ว22201 - วิทยาศาสตร์กับความงาม,1,ม.2,จันทร์,คาบที่ 3-4,133,35 14,ครูธิดาพัชรศา เทพบล,ว22201,ว22201 - วิทยาศาสตร์กับความงาม,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 6-7,133,37 15,ครูราตรี จันทะมล,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์,30 16,ครูราตรี จันทะมล,ว23201,ว23201 - สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,1,ม.3,อังคาร,คาบที่ 3-4,ปฏิบัติการฟิสิกส์,30 17,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ21203,ศ21203 - นาฎศิลป์,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,นาฏศิลป์,35 18,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ21203,ศ21203 - นาฎศิลป์,1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,นาฏศิลป์,35 19,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ22203,ศ22203 - นาฏศิลป์,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,นาฏศิลป์,35 20,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ22203,ศ22203 - นาฏศิลป์,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 6-7,นาฏศิลป์,36 21,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,นาฏศิลป์,30 22,ครูฤทธิพร สอดโสม,ศ23203,ศ23203 - นาฏศิลป์,1,ม.3,อังคาร,คาบที่ 3-4,นาฏศิลป์,30 23,ครูลิขิต+John,อ21201,อ21201 - ภาษาอังกฤษฟังพูด,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,334,35 24,ครูลิขิต+John,อ21201,อ21201 - ภาษาอังกฤษฟังพูด,1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,334,36 25,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท21201,ท21201 - ภาษาไทย (การอ่าน),1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,ปฏิบัติการภาษาไทย,40 26,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท21201,ท21201 - ภาษาไทย (การอ่าน),1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,ห้องปฏิบัติการภาษาไทย,42 27,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท22201,ท22201 - การเขียน,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,ปฏิบัติการภาษาไทย,35 28,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า ,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ม.3,จันทร์,คาบที่ 6-7,ปฏิบัติการภาษาไทย,35 29,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ม.3,อังคาร,คาบที่ 3-4,ปฏิบัติการภาษาไทย,31 30,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท22201,ท22201 - การเขียน,1,ม.2,จันทร์,คาบที่ 3-4,ปฏิบัติการภาษาไทย,35 31,ครูวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท23201,ท23201 - ภาษาเพื่อการสื่อสาร,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,ปฏิบัติการภาษาไทย,30 32,ครูวิไลลักษณ์+Mr.John ,อ22201,อ22201 - ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,1,ม.2,จันทร์,คาบที่ 3-4,334,35 33,ครูวิไลลักษณ์+Mr.John,อ22201,อ22201 - ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,334,35 34,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ21201,ศ21201 - ดนตรีสากล,1,ม.1,พุธ,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,37 35,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ22201,ศ22201 - ดนตรีสากล,1,ม.2,จันทร์,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,35 36,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ22201,ศ22201 - ดนตรีสากล,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารดนตรี,35 37,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ21201,ศ21201 - ดนตรีสากล,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,อาคารดนตรี,38 38,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,อาคารดนตรี,32 39,ครูศรายุทธ ภาโนมัย,ศ23201,ศ23201 - ดนตรีสากล,1,ม.3,อังคาร,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,32 40,ครูเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม,ศ22207,ศ22207 - วาดเส้น,1,ม.2,จันทร์,คาบที่ 3-4,อาคารศิลปะ,35 41,ครูเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม,ศ22207,ศ22207 - วาดเส้น,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารศิลปะ,37 42,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,พ20201,พ20201 - ฟุตบอล,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,ฟุตบอล,42 43,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,พ20203,พ20203 - ฟุตบอล,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 6-7,ฟุตบอล,35 44,ครูเอกสิทธิ์ พลซา,พ20205,พ20205 - ฟุตบอล,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,สนามฟุตบอล,30