รายชื่อครูผู้สอนแต่ละวิชา No, ครู, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, ระดับชั้น, วัน, คาบเรียน, ห้อง, จำนวนที่รับ, หน่วยกิต 1,นางกัลยาณี วรรณปะเก,ง20209,ง20209 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ม.2,พุธ,คาบที่ 3-4,อาคารคหกรรม,29 2,นางกัลยาณี วรรณปะเก,ง20209,ง20209 - อาหารเพื่อสุขภาพ,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 6-7,อาคารคหกรรม,29 3,นางกัลยาณี วรรณปะเก,ง20262,ง20262 - จัดดอกไม้,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ ุ6-7,อาคารคหกรรม,32 4,นางกัลยาณี วรรณปะเก,ง20262,ง20262 - จัดดอกไม้,1,ม.1,ศุกร์,คาบที่ 5-6,อาคารคหกรรม,32 5,นางจิราวรรณ สุรทรัพย์,ง20205,ง20205 - งานใบตอง,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 1-2,อาคารคหกรรม,25 6,นางจิราวรรณ สุรทรัพย์,ง20205,ง20205 - งานใบตอง,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ ุ6-7,อาคารคหกรรม,36 7,นางรพีพรรณ ชีพพานิช,ง20261,ง20261 - ปลูกผักพื้นบ้าน,1,ม.1,ศุกร์,คาบที่ 5-6,อาคารคหกรรม,32 8,นางรพีพรรณ ชีพพานิช,ง20261,ง20261 - ปลูกผักพื้นบ้าน,1,ม.1,อังคาร,คาบที่ 3-4,อาคารคหกรรม,32 9,นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท21202,ท21202 - ภาษาไทย(การอ่าน),1,ม.1,ศุกร์,คาบที่ 5-6,412,32 10,นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท21202,ท21202 - ภาษาไทย(การอ่าน),1,ม.1,อังคาร,คาบที่ 3-4,412,32 11,นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท22202,ท22202 - การเขียน,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 3-4,421,25 12,นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท22202,ท22202 - การเขียน,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 6-7,421,30 13,นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท23202,ท23202 - การพูดและการเขียนสร้างสรรค์,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,412,28 14,นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า,ท23202,ท23202 - การพูดและการเขียนสร้างสรรค์,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 1-2,412,25 15,นางวิไลลักษณ์ + Mr.๋John,อ22202,อ22202 - ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 3-4,325,25 16,นางวิไลลักษณ์ + Mr.๋John,อ22202,อ22202 - ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,1,ม.2,พุธ,คาบที่ 3-4,325,29 17,นางวิไลลักษณ์ + Mr.๋John,อ23202,อ23202 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 1-2,325,25 18,นางวิไลลักษณ์ + Mr.๋John,อ23202,อ23202 - ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ ุ6-7,325,36 19,นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์,ศ22210,ศ22210 - ศิลปะประดิษฐ์,1,ม.2,พุธ,คาบที่ 3-4,126,29 20,นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์,ศ22210,ศ22210 - ศิลปะประดิษฐ์,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 6-7,126,29 21,นางสาวอรอุมา บริบูรณ์,ว21202,ว21202 - เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม,1,ม.1,ศุกร์,คาบที่ 5-6,116,32 22,นางสาวอุไร โยธะคง,ว23202,ว23202 - พันธุกรรมเพื่อการอยู่รอด,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ ุ6-7,331,36 23,นาย A ,พ20202,พ20202 - ฟุตบอล,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,สนามฟุตบอล,32 24,นาย A ,พ20204,พ20204 - ฟุตบอล,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 6-7,สนามฟุตบอล,29 25,นาย A,พ20206,พ20206 - ฟุตบอล,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ ุ6-7,สนามฟุตบอล,36 26,นายกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ21208,ศ21208 - การขับร้อง,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ ุ6-7,อาคารดนตรี,32 27,นายกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ21208,ศ21208 - การขับร้อง,1,ม.1,ศุกร์,คาบที่ 5-6,อาคารดนตรี,32 28,นายกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ23206,ศ23206 - การขับร้อง,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารดนตรี,36 29,นายกิจติภูมิ พลตื้อ,ศ23206,ศ23206 - การขับร้อง,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 1-2,อาคารดนตรี,25 30,นายกิติภูมิ พลตื้อ,ศ22206,ศ22206 - การขับร้อง,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,25 31,นายกิติภูมิ พลตื้อ,ศ22206,ศ22206 - การขับร้อง,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 6-7,อาคารดนตรี,29 32,นายณัฐดนัย สีหะวงศ์,ง20206,ง20206 - วงจรแสงสว่าง,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,332,28 33,นายณัฐดนัย สีหะวงศ์,ง20206,ง20206 - วงจรแสงสว่าง,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 1-2,332,25 34,นายณัฐดนัย สีหะวงศ์,ง20221,ง20221 - ไฟฟ้าเบื้องต้น,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ 6-7,133,32 35,นายณัฐดนัย สีหะวงศ์,ง20221,ง20221 - ไฟฟ้าเบื้องต้น,1,ม.1,อังคาร,คาบที่ 3-4,133,32 36,นายราตรี จันทะมล,ว22202,ว22202 - พลังงานทดแทน,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 3-4,231,25 37,นายราตรี จันทะมล,ว22202,ว22202 - พลังงานทดแทน,1,ม.2,พุธ,คาบที่ 3-4,231,29 38,นายฤทธิพร สอดโสม,ศ21204,ศ21204 - นาฎศิลป์,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ ุ6-7,ห้องนาฏศิลป์,32 39,นายฤทธิพร สอดโสม,ศ21204,ศ21204 - นาฎศิลป์,1,ม.1,อังคาร,คาบที่ 3-4,ห้องนาฏศิลป์,32 40,นายฤทธิพร สอดโสม,ศ22204,ศ22204 - นาฎศิลป์,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 3-4,ห้องนาฎศิลป์,29 41,นายฤทธิพร สอดโสม,ศ22204,ศ22204 - นาฎศิลป์,1,ม.2,อังคาร,คาบที่ 6-7,ห้องนาฎศิลป์,29 42,นายฤทธิพร สอดโสม,ศ23204,ศ23204 - นาฎศิลป์,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,ห้องนาฏศิลป์,28 43,นายฤทธิพร สอดโสม,ศ23204,ศ23204 - นาฎศิลป์,1,ม.3,พุธ,คาบที่ 1-2,ห้องนาฏศิลป์,25 44,นายลิขิต แก้วสีแดง,อ21202,อ21202 - ภาษาอังกฤษฟังพูด,1,ม.1,อังคาร,คาบที่ 3-4,132,33 45,นายลิขิต + Mr.๋John,อ21202,อ21202 - ภาษาอังกฤษฟังพูด,1,ม.1,ศุกร์,คาบที่ 5-6,132,32 46,นายลิขิต + Mr.๋John,อ21202,อ21202 - ภาษาอังกฤษฟังพูด,1,ม.1,อังคาร,คาบที่ 3-4,132,32 47,นายศรายุทธ ภาโนมัย,ศ21202,ศ21202 - ดนตรีสากล,1,ม.1,จันทร์,คาบที่ ุ6-7,อาคารดนตรี,32 48,นายศรายุทธ ภาโนมัย,ศ21202,ศ21202 - ดนตรีสากล,1,ม.1,อังคาร,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,32 49,นายศรายุทธ ภาโนมัย,ศ23202,ศ23202 - ดนตรีสากล,1,ม.3,พฤหัสบดี,คาบที่ 5-6,อาคารดนตรี,28 50,นายศรายุทธ ภาโนมัย,ศ23202,ศ23202 - ดนตรีสากล,1,ม.3,ศุกร์,คาบที่ 6-7,อาคารดนตรี,36 51,นายศรายุทธ ภาโนมัย,ง20261,ง20261 - ปลูกผักพื้นบ้าน,1,ม.1,อังคาร,คาบที่ 3-4,,33 52,นายศรายุทธ ภาโนมัย,ศ21202,ศ21202 - ดนตรีสากล,1,ม.1,อังคาร,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,33 53,นายศรายุทธ ภาโนมัย,ศ22202,ศ22202 - ดนตรีสากล,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,25 54,นายศรายุทธ ภาโนมัย,ศ22202,ศ22202 - ดนตรีสากล,1,ม.2,พุธ,คาบที่ 3-4,อาคารดนตรี,29 55,นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม,ศ22208,ศ22208 - การเขียนภาพ,1,ม.2,พฤหัสบดี,คาบที่ 3-4,อาคารศิลปะ,25 56,นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม,ศ22208,ศ22208 - การเขียนภาพ,1,ม.2,พุธ,คาบที่ 3-4,อาคารศิลปะ,29