รายชื่อวิชาเรียน No, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, ระดับชั้น 1,ง20205,งานใบตอง,ม.3 2,ง20206,วงจรแสงสว่าง,ม.3 3,ง20209,อาหารเพื่อสุขภาพ,ม.2 4,ง20221,ไฟฟ้าเบื้องต้น,ม.1 5,ง20261,ปลูกผักพื้นบ้าน,ม.1 6,ง20262,จัดดอกไม้,ม.1 7,ท21202,ภาษาไทย(การอ่าน),ม.1 8,ท22202,การเขียน,ม.2 9,ท23202,การพูดและการเขียนสร้างสรรค์,ม.3 10,พ20202,ฟุตบอล,ม.1 11,พ20204,ฟุตบอล,ม.2 12,พ20206,ฟุตบอล,ม.3 13,ว21202,เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม,ม.1 14,ว22202,พลังงานทดแทน,ม.2 15,ว23202,พันธุกรรมเพื่อการอยู่รอด,ม.3 16,ศ21202,ดนตรีสากล,ม.1 17,ศ21204,นาฎศิลป์,ม.1 18,ศ21208,การขับร้อง,ม.1 19,ศ22202,ดนตรีสากล,ม.2 20,ศ22204,นาฎศิลป์,ม.2 21,ศ22206,การขับร้อง,ม.2 22,ศ22208,การเขียนภาพ,ม.2 23,ศ22210,ศิลปะประดิษฐ์,ม.2 24,ศ23202,ดนตรีสากล,ม.3 25,ศ23204,นาฎศิลป์,ม.3 26,ศ23206,การขับร้อง,ม.3 27,อ21202,ภาษาอังกฤษฟังพูด,ม.1 28,อ22202,ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,ม.2 29,อ23202,ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,ม.3