รายชื่อวิชาเรียน No, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, ระดับชั้น 1,ค23201,คณิตศาสตร์เพิ่มเติม,ม.3 2,ง20208,อาหารเพื่อสุขภาพ,ม.3 3,ท21201,ภาษาไทย (การอ่าน),ม.1 4,ท22201,การเขียน,ม.2 5,ท23201,ภาษาเพื่อการสื่อสาร,ม.3 6,พ20201,ฟุตบอล,ม.1 7,พ20203,ฟุตบอล,ม.2 8,พ20205,ฟุตบอล,ม.3 9,ว21201,ของเล่นวิทยาศาสตร์,ม.1 10,ว22201,วิทยาศาสตร์กับความงาม,ม.2 11,ว23201,สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,ม.3 12,ศ20212,พิชิตความจน,ม.2 13,ศ21201,ดนตรีสากล,ม.1 14,ศ21203,นาฎศิลป์,ม.1 15,ศ21205,ขับร้องเพลงไทย,ม.1 16,ศ22201,ดนตรีสากล,ม.2 17,ศ22203,นาฏศิลป์,ม.2 18,ศ22205,การขับร้อง,ม.2 19,ศ22207,วาดเส้น,ม.2 20,ศ23201,ดนตรีสากล,ม.3 21,ศ23203,นาฏศิลป์,ม.3 22,อ21201,ภาษาอังกฤษฟังพูด,ม.1 23,อ22201,ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,ม.2 24,อ23201,ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว,ม.3