รายชื่อวิชาเรียน No, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, ระดับชั้น 1,ง20203,ร้อยมาลัย,ม.1 2,ง202033,อาหารเพื่อสุขภาพ ,ม.2 3,ง20225,ช่างเขียนแบบ,ม.3 4,ง20228 ,ไฟฟ้า,ม.3 5,ง20261,ปลูกผักพื้นบ้าน,ม.1 6,ง20263,พืชผักสวนครัว,ม.2 7,ง20264,สวนแก้วสวนถาด,ม.2 8,ท21202,ภาษาไทย (การอ่าน) ,ม.1 9,ท22202,ภูมิปัญญาภาษาไทย,ม.2 10,ท23202,การพูดและเขียนสร้างสรรค์,ม.3 11,พ20202,ฟุตบอล,ม.1 12,พ20210,ฟุตซอล,ม.2 13,พ202100,ตะกร้อ,ม.3 14,ว22202,พลังงานทดแทน,ม.2 15,ว23202,พันธุ์กรรมเพื่อการอยู่รอด,ม.3 16,ศ21202,ดนตรีสากล,ม.1 17,ศ21204,นาฏศิลป์,ม.1 18,ศ21206,การเขียนการ์ตูน,ม.1 19,ศ21208,การขับร้อง,ม.1 20,ศ22202,ดนตรีสากล,ม.2 21,ศ22204,นาฏศิลป์,ม.2 22,ศ22206,การขับร้อง,ม.2 23,ศ22208,การเขียนภาพทิวทัศน์,ม.2 24,ศ23202,ดนตรีสากล,ม.3 25,ศ23204,นาฏศิลป์,ม.3 26,ศ23207,การขับร้อง,ม.3 27,อ21202,ภาษาอังกฤษฟังพูด,ม.1 28,อ22202,ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,ม.2 29,อ23202,ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,ม.3