รายชื่อวิชาเรียน No, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, ระดับชั้น 1,ง20204,สวนแก้วสวนถาด,ม.2 2,ง20205,งานประดิษฐ์ใบตอง,ม.3 3,ง20221,ไฟฟ้าเบื้องต้น,ม.1 4,ง20226,วงจรแสงสว่าง,ม.3 5,ง20261,ปลูกผักพื้นบ้าน,ม.1 6,ง20262,จัดดอกไม้,ม.1 7,ท21202,ภาษาไทย(การอ่าน),ม.1 8,ท22202,การเขียน,ม.2 9,ท23202,การพูดและการเขียนสร้างสรรค์,ม.3 10,พ20202,ฟุตบอล,ม.1 11,พ20204,ฟุตบอล,ม.2 12,พ20206,ฟุตบอล,ม.3 13,ว21202,เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม,ม.1 14,ว21204,วิทยาศาสตร์กับความงาม,ม.1 15,ว22202,พลังงานทดแทน,ม.2 16,ว23202,พันธุกรรมเพื่อความอยู่รอด,ม.3 17,ศ21202,ดนตรีสากล,ม.1 18,ศ21204,นาฏศิลป์,ม.1 19,ศ21208,การขับร้อง,ม.1 20,ศ22202,ดนตรีสากล,ม.2 21,ศ22203,นาฏศิลป์,ม.2 22,ศ22206,การขับร้อง,ม.2 23,ศ22208,การเขียนภารทิวทัศน์,ม.2 24,ศ22210,ศิลปประดิษฐ์,ม.2 25,ศ23202,ดนตรีสากล,ม.3 26,ศ23204,นาฏศิลป์,ม.3 27,ศ23205,การเขียนภาพทิวทัศน์,ม.3 28,อ21202,ภาษาอังกฤษฟังพูด,ม.1 29,อ22202,ภาษาอังกฤษอ่านเขียน,ม.2 30,อ23202,ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,ม.3