รายชื่อวิชาเรียน No, รหัสวิชา, ชื่อวิชา, ระดับชั้น 1,ง20201,พัฒนาชีวิต,ม.1 2,ง20202,พิชิตความจน,ม.2 3,ง20208,อาหารเพื่อสุขภาพ,ม.3 4,ง20261,ปลูกผักพื้นบ้าน,ม.1 5,จ21201,ภาษาจีน,ม.1 6,จ22203,ภาษาจีน,ม.2 7,ท21201,ภาษาไทย (การอ่าน),ม.1 8,ท22201,การเขียน,ม.2 9,ท23201,ภาษาเพื่อการสื่อสาร,ม.3 10,พ20201,ฟุตบอล,ม.1 11,พ20207,ฟุตซอล,ม.2 12,พ20210,ตะกร้อ,ม.3 13,ว21201,ของเล่นวิทยาศาสตร์,ม.1 14,ว22201,สารเคมีในชีวิตประจำวัน,ม.2 15,ว23201,สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์,ม.3 16,ศ21201,ดนตรีสากล,ม.1 17,ศ21203,นาฏศิลป์,ม.1 18,ศ22201,ดนตรีสากล,ม.2 19,ศ22203,นาฏศิลป์,ม.2 20,ศ22205,การขับร้อง,ม.2 21,ศ22207,วาดเส้น,ม.2 22,ศ23201,ดนตรีสากล,ม.3 23,ศ23203,นาฏศิลป์,ม.3 24,อ22201,ภาษาอังกฤษฟังพูด,ม.2 25,อ23201,ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,ม.3