ระบบลงทะเบียน ออนไลน์


         


 

ระบบลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

ข้อตกลงและขั้นตอนในการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม   ลงทะเบียน

1. การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมให้เข้าที่ http://www.nukul.ac.th/ แล้วเลือกคลิกตรงระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

2. เริ่มลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2560 เมื่อครบตามเวลาที่กำหนด

จะทำการปิดระบบซึ่งนักเรียนจะไม่สามารถลงทะเบียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติมได้

3. นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง โดยใช้เลขประจำตัวของนักเรียน ผลของการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตที่ปรากฏ

จะถือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยนักเรียนเอง และจะไม่สามารถแก้ไขได้

4. นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว และเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 รายวิชาหรือ

ให้ครบ 3.0 หน่วยกิต โดยในแต่ละวันเลือกได้เพียง 1 รายวิชา และไม่เลือกซ้ำรายวิชา

ยกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลือกวิชาได้ไม่เกิน 2.0 หน่วยกิต

เมื่อยืนยันรายการลงทะเบียนเรียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการลงทะเบียนเรียนได้

ดังนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาให้รอบคอบก่อนทำการลงทะเบียนเรียน

5. ถ้าชื่อและห้องเรียนไม่ถูกต้อง กรุณาอย่ายืนยันการลงทะเบียน

6. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

ครูจุฑาทิพย์ คันธี (ห้องวิชาการ) โทร 097 - 3094222

ครูวิภาพรรณ เอกทัตร (ห้องวิชาการ ) โทร 084 - 6837485

ขึ้นด้านบน